Έγκριση του έργου µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήµου Μινώα Πεδιάδας» στο Πρόγραµµα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ύψους 868.000,00 Ευρώ.

0

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 43998/10-6-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση και µετά από πρόταση της Δηµοτικής Αρχής του Δήµου Μινώα Πεδιάδας , εγκρίθηκε η ένταξη του έργου µε τίτλο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήµου Μινώα Πεδιάδας » στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» .
Η χρηµατοδότηση του έργου ποσού 868.000,00 Ευρώ, πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνοµολογείται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο αφορά στη βελτίωση των ακόλουθων υφιστάµενων αγροτικών οδών του Δήµου Μινώα Πεδιάδας:
– Οικισµός Δεµατίου – Αγ. Παρασκευή συνολικού µήκους 1.098 µ.,
– Οικισµός Λαγού-Μονή Καλλέργη συνολικού µήκους 2.186,18 µ.
Το επόµενο διάστηµα ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας θα προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δηµοπράτηση του παραπάνω έργου.
Ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας ευχαριστεί όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, τους συνεργάτες του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση καθώς και τον Δ/ντή του Υπουργού κ.Μαρίνο Ρουσιά για τη συµβολή τους στη χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου.

Μοιρασου το.