ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’5511-03-2020), σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει στις 24-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιεί δια περιφοράς με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2020 (στα πλαίσια της σύμβασης για τα έτη 2019-2020).

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της υποχρεωτικής ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργαζομένων του Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

Μοιρασου το.