Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ύδατος (π.χ. γεωτρήσεων – πηγαδιών)

0

Το Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Βέροιας σας ενημερώνει ότι:
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Y.A.) με αρ. οικ. 101123 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης…», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10/07/2015, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 146896/2014 και προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι τις 30-09-2015, δεν καταβάλλει πρόστιμο.

Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: α) με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.

Επιπλέον, στην Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 προβλέπεται ο τρόπος υποβολής του προστίμου τόσο για την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, όσο και για την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)

Κατά συνέπεια, υπενθυμίζουμε στους χρήστες ύδατος την υποχρέωσή τους για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης για τη διευκόλυνση όλων, η σχετική διαδικασία υποβολής των φακέλων αδειοδότησης έχει απλουστευθεί σημαντικά.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι χρήστες ύδατος να προβούν άμεσα στις σχετικές απλουστευμένες ενέργειες, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες υποβολής του φακέλου αδειοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κ. Σ. Θεοφυλακτίδου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Δήμος Βέροιας, Βικέλα 4 ισόγειο, τηλ. 2331350612 ή να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.veria.gr.

Μοιρασου το.