Εξασφαλίστηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή η χρηματοδότηση του Δήμου Αριστοτέλη με το ποσό των 30.000,00€ για υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας. Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη λήψη έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τους δημότες του Δήμου που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες

0

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Δ28/ΓΠ 22853/
1788/09-09-2014 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.10.2014 με αριθμ. 238/2014 θα μοιραστεί σε δικαιούχους δημότες του Δήμου, το ποσό των 30.000 € ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών.
Σύμφωνα με το Διαδημοτικό Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Χαλκιδικής, το έκτακτο αυτό οικονομικό βοήθημα αφορά τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες και κυμαίνεται από 100 € έως 600 € ανά περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 31.12.2014 στα ΚΕΠ του Δήμου Αριστοτέλη, στα οποία θα μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους το βοήθημα εντός του Ιανουαρίου 2015.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
θεωρημένη από την Εφορία για τα εισοδήματα της οικογένειας.

• Έντυπο Ε9

• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

• Φωτοτυπία ταυτότητας θεωρημένη

• Λογαριασμός ΔΕΗ

• ΑΜΚΑ

• ΙΒΑΝ και Αρ. Λογαριασμός Τραπέζης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί θα επεξεργαστούν τις σχετικές αιτήσεις με καθαρά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΕΠ του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό (τηλ.:23773 50103), Αρναία (τηλ.:23720 22884) και Μ. Παναγία (τηλ.: 23723 50310)

Μοιρασου το.