Ορισμός νέου Αντιδημάρχου Πρασίνου & Άλσους

0

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Ιωάννης Βούρος ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Μπίγαλη του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 19/11/2021 μέχρι 18/11/2022 με αντιμισθία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και των επί μέρους οργανικών μονάδων:

– Του Τμήματος Πρασίνου

– Του Τμήματος Άλσους

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος είναι αρμόδιος για την υπογραφή όλων των αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Γ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται αρμόδιος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ε. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπίγαλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ως Α΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κ. Μιχαήλ Κουτσάκης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α’ Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ως Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λύσσανδρος Γεωργαμλής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Β’ Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ως Γ’ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωτήριος Κοσκολέτος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Μοιρασου το.