ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

0

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 18/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και γνωμοδότηση για το παρακάτω θέμα:

1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020 (άρθ. 76 παρ. 3, Ν. 3852/10). (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε μέχρι 15/07/2019 , εγγράφως, τις τυχόν προτάσεις σας, στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Μοιρασου το.