ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

0

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις α) του Δήμου και β) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ “Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Διονύσου(Ο.Ν.Α.Π) ” Ο ΘΕΣΠΙΣ ” .
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα».
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας)Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) Έτους 2017.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2017.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2017.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2017.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων Έτους 2017.
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για το επιβληθέν πρόστιμο περί παράνομης κοπής πεύκου επί της οδού Αντιγόνης 4 και Ισμήνης στον Άγιο Στέφανο».
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 02-03-2017».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 13ο: Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου στις Δημοτικές Κοινότητες.
ΘΕΜΑ 14ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υδραυλικού υλικού και για τις ομάδες Η: «Μικροϋλικά» και Θ: «Εργαλεία».
ΘΕΜΑ 16ο: « Μετονομασία οδού της Δ.Κ Κρυονερίου ».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 18ο: Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη «Προμήθειας αυτοκινήτων» ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση σκοπιμότητας προμηθειών Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (Γρ. Πληροφορικής)».
ΘΕΜΑ 20ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Λογισμικού Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτημάτων».
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της εργασίας «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού».
ΘΕΜΑ 22ο: «Διατήρηση μείωσης μισθώματος περιπτέρου Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας από 1-1-2017».
ΘΕΜΑ 23ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών για την μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «ΠΑγΟ Άθληση για όλους περιόδου 2017-2018».
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμου Διονύσου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858)» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.
784/20-2-2017 Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΚΑ για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στη διαδικασία ανάδειξης πιλοτικού Δήμου ανάπτυξης και λειτουργίας πιλοτικού ΚΔΤ.
ΘΕΜΑ 26ο: «Απόφαση για ανάκληση και παραίτηση από την υπ’ αρ. πρωτ. 05074/00196 ένσταση του αρ.7 του Ν.2308/95 του Εθνικού Κτηματολογίου για το με ΚΑΕΚ050741002017 ακίνητο (ΟΤΑ Κρυνονερίου)».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση-πιστοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2016-2017».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0001, για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2017.

Μοιρασου το.