ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

0

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

– την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,

– τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

– την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

Σας προσκαλούμε, στην 29η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00′ μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ’ Ακυρωτικό) για τη συζήτηση: α. της αρ.ΑΚ201/6-5-2022 αίτησης ακύρωσης-αναστολής της εταιρίας ΕΥΣΙΤΙΖΕΙΝ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. & β. της αρ.ΑΚ200/6-5-2022 αίτησης ακύρωσης-αναστολής του Σάββα Παπαδόπουλου “Αλεξάνδρειο Catering”.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών για τη συζήτηση της με αριθμό ΜΤ-Ν 39/2022 αγωγής των Ε. Κ. & Η. Κ. κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 3ο :Αποδοχή ή μη του αιτήματος εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που ανέκυψε με την από 18-12-2020 υποβληθείσα αγωγή αποζημίωσης (άρθρου 106 Εις.Ν.Α.Κ.) της Τ. Μ. του Ν. και της Α. κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.
ΘΕΜΑ 4ο :Αποδοχή ή μη του αιτήματος ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που ανέκυψε με την υπό κρίση αγωγή του κ. Κ. Σ. κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του Απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) Δήμου Σερρών, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς από την κα Λουκία-Χρυσή Ξενάκη έργων του Καλλιτέχνη Κων/νου ΞΕΝΑΚΗ στο Δήμο Σερρών για την τοποθέτησή τους στην έκθεση του Μουσείου ΞΕΝΑΚΗ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Εμμανουήλ Αλεξίου, ενός έργου του Καλλιτέχνη Κων/νου ΞΕΝΑΚΗ στο Δήμο Σερρών για την τοποθέτησή τους στην έκθεση του Μουσείου ΞΕΝΑΚΗ.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς από το φιλοζωϊκό σύλλογο Hundegarten Serres e.V. για το κυνοκομείο του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 10ο:Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση μετακίνησης των αιρετών Δημοτικών Συμβούλων, εκτός έδρας στο Δήμο St Germain en Laye Γαλλίας (περιοχή Παρισιού) την 17-6-2022 και στην πόλη της Βαρκελώνης Ισπανίας, την 6-8/7/2022, για την συμμετοχή τους στη διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Φάσης ΙΙ του έργου «Space4People».

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 23η Μαΐου 2022, για την μεταφορά του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στην Α.Δ.Μ.Θ. στην Θεσσαλονίκη για θέματα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 25η Μαΐου 2022, για την μεταφορά των υπαλλήλων του Δήμου μας κ. Πάλλα Χρήστου, κ. Βαρναλίδου Ελένης & κ.Μίκικη Φωτεινής στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής του INTERREG Eλλάδα-Βορ. Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη, για τεχνική συνάντηση για τη μονάδα βιοαερίου του έργου ZEFFIROS.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 26η Μαΐου 2022, για την μεταφορά του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στο Πέτριτς της Βουλγαρίας για να παρευρεθεί στα εγκαίνια του Νέου Ιστορικού Μουσείου το οποίο κατασκευάστηκε στα πλαίσια του Προγράμματος “Δημιουργία Πολιτιστικού Δίπολου” στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Σερρών.
ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 26η Μαΐου 2022, για την μεταφορά της κ.Ελευθεριάδου Αλεξάνδρας, ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Σερρών, στο αεροδρόμιο Θεσ/νίκης για τη μετάβασή της στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και επιστροφή την 27η Μαΐου 2022.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 82,04€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Σ. Α. του Κ.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 40,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Α. Κ. του Σ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 500,77€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Γ. Α. του Δ.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 14,47€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Κ. Σ. του Κ.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 70,69€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Ρ. Ι. του Π.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 23.374,29€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην εταιρεία με την επωνυμία SERRES FASHION Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.674,12€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης οφειλών.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.865,62€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης οφειλών.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.358,48€ με Φ.Π.Α., για τον ορισμό αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου σε νομική υπόθεση έναντι των εταιρειών «ENERGA» και «HELLAS POWER».

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.700,00€ με Φ.Π.Α., για τη μεταφορά πιστώσεων του ΠΔΕ στο Επιμελητήριο Σερρών-Συνδικαιούχο της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών», για το Υποέργο 3.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 317,80€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή τέλους λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 492,00€ με Φ.Π.Α., για άδειες χρήσης υπηρεσίας διεπιλογικού μηνύματος για τηλεφωνικά κέντρα Commander 6000.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 422,84€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων (εξαρτήματα τοπογραφικών οργάνων).

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.145,05€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για μισθώματα σχολικών αγρών που εισπράχθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2022.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 58.763,60€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού κυνοκομείου έτους 2022.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 600.00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού ψυγείου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 122.468,60€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας και φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων.

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 118,155.88€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00€ με Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 744,00€ με Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή του ψηφιδωτού εμβλήματος του Δήμου Σερρών στην πλατεία Ελευθερίας.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.100,00€ με Φ.Π.Α., για τις δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε Συνέδρια και Σεμινάρια.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 248,00€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε Ι.Χ.Ε. όχημα από το συνεργείο αυτεπιστασίας του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 62,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια εντύπων-μπλοκ έκθεσης ελέγχου βεβαίωσης παράβασης υπαίθριου εμπορίου για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 186,00€ με Φ.Π.Α., για τον διαγνωστικό έλεγχο στο ΚΗΗ-4598 απορριμματοφόρο του Δήμου Σερρών για την επισκευή του.
ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 220,72€ με Φ.Π.Α., για τον διαγνωστικό έλεγχο στο ΚΗΗ-4596 απορριμματοφόρο του Δήμου Σερρών για την επισκευή του.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 172,73€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-8516 απορριμματοφόρου της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 31.117,80€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την αρ.694/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 κληροδοτήματος «Αποστολίδη Ιωάννη».

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 κληροδοτήματος «Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας. Λυκούργου».

ΘΕΜΑ 45ο:Αποδοχές χρηματοδοτήσεων – αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Μοιρασου το.