ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

0

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως συμμετέχουν την Παρασκευή 27-08-2021 και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00 στην Έκτακτη Συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει διά περιφοράς, σύμφωνα με:
• το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,

• τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,

• τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20-08-2021 (ΦΕΚ 3899/21-08-2021, τ. Β΄).

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την Παρασκευή 27-08-2021 και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00, στο email: dimsim@alexpolis.gr, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.Έγκριση Τροποποιητικής Σύμβασης «Επαναπροσδιορισμός του Ελαχίστου Αναλογικού Μισθώματος που προβλέπεται στην με αριθμό 9.812/18.04.2013 Σύμβαση Μίσθωσης του Δικαιώματος Διαχείρισης του Βεβαιωμένου (νυν Τμήμα του Τοπικού ενδιαφέροντος) γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Αρίστηνου, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, διότι, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλείται να προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, για να υπογράψει την τροποποιημένη σχετική σύμβαση μίσθωσης.

Σημειώνεται ότι:

• Για τη δια περιφοράς συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μοιρασου το.