ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 25-2-2019

0

Καλείσθε να παραστείτε, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στη δεύτερη (2η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2019.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2019.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2019.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2019.
5) Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου Μαρκοπούλου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονα προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο ««Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια».
6) Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και του Προσωπικού, σε οργανικές μονάδες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018.
7) Λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Μαρκοπούλου».
8) Λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου, για τον έλεγχο της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μαρκοπούλου».
9) Λήψη απόφασης για κατάθεση Δικογράφου Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της υπ’αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει», κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεών της, τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.
10) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Βεβαίωση και Είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με το Ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4315/2014 για τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου που εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης.
11) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Μαρκοπούλου, για τα έτη 2019 και 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
12) Λήψη απόφασης για άμεσες ενέργειες λήψης προληπτικών μέτρων, λόγω καταπτώσεων βράχων, στην απόληξη της οδού Κορυφής, στην περιοχή Κυβούρι στην 4η-5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
13) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2019.
14) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνιστικών Διαδικασιών του Ν. 4412/2016.
15) Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2019.
16) Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20, Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για το έτος 2019.
17) Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων, για το έτος 2019.
18) Λήψη απόφασης για εκ νέου επιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με κ.α. 020370, στην 3η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.
19) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων, για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
20) Λήψη απόφασης για έγκριση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
21) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών/Εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
22) Λήψη απόφασης για έγκριση μετατόπισης Περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Πετούρη, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.
23) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης (οικόπεδο & κτίσματα) στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου μεταξύ των Ο.Τ. 126 – 131 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου, για τη διάνοιξη οδού, σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Αναλογισμού.
24) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων (έξοδα ταφής), σε άπορους συμπολίτες μας.
25) Λήψη απόφασης για παροχή δικαιώματος τριετούς ταφής, σε άπορους δημότες του Δήμου Μαρκοπούλου.

Μοιρασου το.