ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/2019 (Α 139) και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 1-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ
1 Διατύπωση γνώμης για την απ’ ευθείας εκμίσθωση τμήματος αγροτεμαχίου εμβαδού 74,18τ.μ από το αρ. 2320 δημοτικό αγροτεμάχιο του Δήμου Βέροιας.

Μοιρασου το.