ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών
Λαμβάνοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,
– την αρ. 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
– το άρθρο 4, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
– την υπ΄αριθμ. 71η Εγκύκλιο με Α.Π ΔΙΔΑΔ/Φ69/194/ΟΙΚ.280/07-01-2022του Υπουργείου Εσωτερικών .

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ
(ΔΗΠΗΘΕ) την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 σε τακτική συνεδρίαση μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) με ώρα έναρξης 14:00 για συζήτηση και λήψης απόφασης με μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας με δ.τ. MAGNA ENERGIA S.A. για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 220,835 ΜW που προτείνονται να εγκατασταθεί σε έκταση 3189,61 στρ. στο αγρόκτημα Οινούσσας και Ελαιώνα του Δήμου Σερρών, και συνοδά έργα (Υποσταθμοί ανύψωσης τάσης 33/400 kV».

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής Σας σε αυτή, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης μέχρι την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 ώρα 14:00.

Μοιρασου το.