ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

ΠΡΟΣ: τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,

– την αρ. 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,

– το άρθρο 4, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

-την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α .σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχόν απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα )στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : kougia@serres.gr και στο τηλέφωνο 2321350113

– την υπ’ αριθμ 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

Σας προσκαλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση (λόγω ότι επίκεται άμεσα συμβασιοποίηση του έργου και όποιεσδήποτε καθυστερήσεις θα προκαλέσουν τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα του) της Επιτροπής Διαβούλευσης πού θα γίνει δια περιφοράς την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ :« Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου Έργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής».

Μοιρασου το.