ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

Έχοντας υπόψη:
– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. και
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
Σας προσκαλούμε, στην 12η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ., στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 7 και 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ.”.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Γάτσιος Ι.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής των εκπροσώπων του Δήμου στην τελική εκδήλωση δημοσιότητας και στην εκδήλωση των εγκαινίων του Μουσείου του Δήμου Petrich στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού ∆ιπόλου στη διασυνοριακή περιοχή Cultural Dipole» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του προγράμματος δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Δήμο Σερρών.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος Πάνου Σωτ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 6692 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ1 ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΞΕΝΑΚΗ”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Καρακολίδης Παν.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχές χρηματοδοτήσεων – αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ

Μοιρασου το.