ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

0

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 116/19-12-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π Η ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου (από 1-1-2015 έως 31-12-2015)».
ΘΕΜΑ 2ο: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, και στον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’ και καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθμ. 15/30-11-2016 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε 2017».
ΘΕΜΑ 4ο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2017».
ΘΕΜΑ 5ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017».
ΘΕΜΑ 6ο::«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Δήμου Δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2016».
ΘΕΜΑ 7ο: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου».(ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ).
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μεταφοράς των χρηματικών διαθεσίμων του καταργηθέντος νομικού προσώπου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» και κλείσιμο των τραπεζικών του λογαριασμών.
ΘΕΜΑ 9ο: : « ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ».
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα.
ΘΕΜΑ 11ο: Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 12ο: Συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Διονύσου και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου και Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.
ΘΕΜΑ 13ο: «Σύσταση Επιτροπής για την αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων παλαιών προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. -ετών 2008 και 2009- των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Ροδόπολης και Διονύσου».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση συμμετοχής υπάλληλων του Δήμου Διονύσου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια».
ΘΕΜΑ 15ο: «Καταστροφή Άχρηστων Αντικειμένων στο χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς»
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για την σύναψη Συμφώνου – Πλαισίου Συνεργασίας του Δήμου Διονύσου με το Δήμο Rougemont -le -Château (ΓΑΛΛΙΑ) ».
ΘΕΜΑ 19ο: « Έγκριση αναγκαιότητας συνέχισης μίσθωσης του επί της οδού Ναυαρίνου 3 ακινήτου για τη λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων στην περιοχή της Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 20ο: « Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας».
ΘΕΜΑ 21ο: «Διατήρηση μείωσης μισθώματος περιπτέρου Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας από 1-1-2017».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων Δήμου, λόγω παρέλευσης 5ετίας».
ΘΕΜΑ 23ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προσαυξήσεων στον Αναπλιώτη Σταύρο».
ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)».
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διήμερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσίας τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2016-2017 και του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου
Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» για τη χρήση 2016».
ΘΕΜΑ 28ο: «Απαλλαγή από χρεώσεις που αφορούν τέλη κοιμητηρίου στο Δ.Κ. Ροδόπολης και στο Δ.Κ. Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 29ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασμού των Εθνικών εορτών».
ΘΕΜΑ 31ο: «‘Εγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου».
ΘΕΜΑ 32ο: «Εισήγηση αναγκαιότητας για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering».
ΘΕΜΑ 33ο: «Εισήγηση για την προμήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)».
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2017» στο Δήμο Διονύσου.
ΘΕΜΑ 35ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση μεταφορικών μέσων: ομάδες Α, Στ & Ι. ».
ΘΕΜΑ 36ο: Κατάργηση του Συνδέσμου με την επωνυμία: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ».
ΘΕΜΑ 37ο: «΄Εγκριση Διενέργειας( Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2017».
ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας».
ΘΕΜΑ 40ο: «Επιβολή προστίμου στον κ. Δελάνδρια Ελευθέριο για παράβαση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 41ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017».

Μοιρασου το.