ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας» που
υλοποιείται στο πλαίσιο του «Π.Ε.Π Αττικής 2014-2020» µε τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων.
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας µε την επωνυµία «∆Η.Κ.Ε.Α.Β»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους τυχόν ωφελούµενους (ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, µε κινητικές δυσκολίες, άνοια), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει, να υποβάλλουν Αίτηση Συµµέτοχης µετά τη δηµοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης στο «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας»
Σιπύλου 16, Αγία Βαρβάρα
Τηλ. επικοινωνίας 2105695378 εσωτ.6
Αιτήσεις µπορεί να υποβληθούν µέχρι 30 Ιουνίου 2018.
Το σύνολο των κενών προς πλήρωση θέσεων, λόγω αποχώρησης ωφελούµενων, είναι εννέα (9).
Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι:
• Μεταφορά από και προς το σπίτι του ωφελούµενου
• Σίτιση (πρωινό)
• Νοσηλευτική φροντίδα
• Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
• Ατοµική Υγιεινή
• Προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης
• Προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η δοµή λειτουργεί σε καθηµερινή βάση ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 πµ. έως 15 :30 µµ.
Η Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούµενο ή από νόµιµο εκπρόσωπό του.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1. Αίτηση Συµµετοχής του ηλικιωµένου ή ατόµου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.
2. Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο Ατοµικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος προηγούµενου έτους.
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
5. Γνωµάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούµενος/η είναι πλήρως, µερικώς ή µη αυτοεξυπηρετούµενος ( κινητικά, νοητικά, ψυχικά).
Οι ωφελούµενοι που θα υποβάλλουν αίτηση δεν θα πρέπει να λαµβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κ.Η.Φ.Η. ή άλλο φορέα παροχής παρεµφερών υπηρεσιών.
Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην επιλογή των ωφελούµενων µε βάση:
1. Την Κατάσταση Υγείας
2. Το Εισόδηµα
3. Την Οικογενειακή Κατάσταση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούµενος/η (κινητικά-νοητικά-ψυχικά) 4
Μερικώς αυτοεξυπηρετούµενος/η (κινητικά-νοητικά-ψυχικά) 6
Μη αυτοεξυπηρετούµενος/η (κινητικά-νοητικά-ψυχικά) 10
Εισόδηµα Κάτω από το όριο της φτώχιας 15
Πάνω από το όριο της φτώχιας 10
Οικογενειακή κατάσταση Χήρος/α, ∆ιαζευγµένος/η,
Άγαµος/η 5
Το όριο της φτώχιας προσδιορίζεται σύµφωνα µε το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2016 ορίζεται σε 4.500,00 ΕΥΡΩ για µονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόµενα κατά 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον
υπολογισµό του διαθέσιµου εισοδήµατος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση , λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα µετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα.
Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούµενοι δεν θα λαµβάνουν µόρια, χωρίς αυτό να σηµαίνει απώλεια του δικαιώµατος συµµετοχής και κατάταξης µετά από την αντίστοιχη µοριοδότηση των εναποµεινάντων κριτηρίων.
Οι ωφελούµενοι βαθµολογούνται και κατατάσσονται σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, µε βάση το σύνολο της βαθµολογίας τους και στη συνέχεια επιλέγονται µε βάση τη δυναµικότητα της ∆οµής (ΚΗΦΗ) και τις διαθέσιµες θέσεις. Η δυναµικότητα της ∆οµής «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωµένων ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας» είναι 15 άτοµα. Ο πίνακας κατάταξης θα ισχύει µέχρι την έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα συµπληρώνονται οι κενές θέσεις από τους επιλαχόντες.
Οι ωφελούµενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την γνωστοποίησή του.

Μοιρασου το.