ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

ΠΡΟΣ:
1. Τον Δήμαρχο
2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3. Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 19-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 50η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης-51η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, στον Κ.Α Εξόδων Κ.Α. 00/6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, στον Κ.Α Εξόδων Κ.Α. 00/6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση της αριθ. 96/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά « 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας Υλικών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 7ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 8ο Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 9ο Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργων αξίας κάτω των 5.869,41€, άνευ ΦΠΑ, αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 10ο Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην: α) επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών– λουτρικών εγκαταστάσεων και β) επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός Συμβουλευτικού Οργάνου (Advisory Board) για την διάβρωση των ακτών, στο πλάσιο της υλοποίησης του Έργου Hermes
ΘΕΜΑ 13ο Περί αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση του Οικοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερούπολης στον Δήμο Παγγαίου
ΘΕΜΑ 14ο Περί έγκρισης απευθείας παραχώρησης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 84,42τμ που αποτελεί τμήμα του «Πνευματικού Κέντρου» της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης, στο οποίο έχει γίνει αλλαγή χρήσης σε χώρο αναψυκτηρίου σύμφωνα με την ΟΑ 78/25.01.2010
ΘΕΜΑ 15ο Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση χώρου στην Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας στον “Σύλλογο Νέου Οικισμού Νέας Ηρακλείτσας”
ΘΕΜΑ 16ο Περί έγκρισης τοποθέτησης Σταυρού στην περιοχή της δεξαμενής Χορτοκοπίου από τον Π.Α.Σ. “ΠΟΝΤΟΣ” Χορτοκοπίου
ΘΕΜΑ 17ο Εξέταση αιτημάτων περί διαγραφής οφειλών
ΘΕΜΑ 18ο Ανανέωση θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Κ.Χ. 193 στην Αλάνα Ν. Ηρακλείτσας
ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση της 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», (προϋπολογισμός 4.022.100,00€, Κωδ.ΟΠΣ. 5005589_1)
ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αρ. μελ. 1010/2014 – Προϋπολογισμός 4.410.165,00 € με ΦΠΑ, Κωδ.ΟΠΣ. 5005589_2)
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ » (αρ. μελέτης: 1020/2017)
ΘΕΜΑ 22ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 404 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 3301.31τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ποδοχωρίου (Αναδασμός 1971-73) του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κιοσσέ Νικόλαο
ΘΕΜΑ 23ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, του υπ’ αρ. 452 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 6702τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ποδοχωρίου (Αναδασμός 1971-73) του Δήμου Παγγαίου στον κ. Ανδρέα Κουτούλα του Γεωργίου & Ανδρέα Κουτούλα του Χρήστου
ΘΕΜΑ 24ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 371 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 5591.57τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ποδοχωρίου (Αναδασμός 1971-73) του Δήμου Παγγαίου στον κ. Γούναρη Χριστόδουλο
ΘΕΜΑ 25ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, δύο τμημάτων του υπ’ αρ. 907 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεων 1277τ.μ. και 6354.45τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Σάββα Μωισΐδη
ΘΕΜΑ 26ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 744 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 4562.50τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Παναγιώτη Μπίκο
ΘΕΜΑ 27ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, δύο τμημάτων του υπ’ αρ. 1878η κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεων 9,25τ.μ. & 10,92τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν.Περάμου του Δήμου Παγγαίου στην κα Βαμβακερού Ελισάβετ
ΘΕΜΑ 28ο Γνωμοδότηση για την ενοικίαση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τριών τμημάτων του υπ’ αρ. 1620ιε κοινόχρηστου αγροτεμαχίου συνολικής εκτάσεως 4376.52τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ποδοχωρίου (Αναδασμός 1971-73)του Δήμου Παγγαίου στον κ. Γούναρη Αναστάσιο
ΘΕΜΑ 29ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τριών τμημάτων του υπ’ αρ. 1281δ κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 3403τ.μ. , 133,88τ.μ. & 123,42τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν.Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου στην κα Βαμβακερού Ελισάβετ

Μοιρασου το.