ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

Σας καλούμε να προσέλθετε την 14η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν. 3852/2010 και 77 του Ν.4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση των θεμάτων που ακολουθούν:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/12722/8-3-2019 )
2. Έγκριση και κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος Δήμου Ρόδου»
( Εισήγηση τμήματος Προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/11546/1-3-2019)
3. Έγκριση και κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Φύλαξη Κοιλάδας Πεταλουδών από Ιδιώτη»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/11875/4-3-2019)
4. Έγκριση και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «γραφικής ύλης, εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων, έτους 2019»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/11873/4-3-2019)
5. Έγκριση και κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας CATERING για τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/12181/5-3-2019)
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας), προϋπολογισμού 69.784,39€ (εξήντα εννιά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα κόμμα τριάντα εννιά ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών )
7. Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ΜΕΛΕΚΟΥΝΙΩΝ για τη Δνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, κωδικού 00/6432.0001, προϋπολογισμού 4.000,14 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2019»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών )
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
8. Γνωμοδότηση έγκρισης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για αποτροπή κλεισίματος τμήματος δημοτικού δρόμου.
(Εισήγηση Νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ.πρωτ.2/12384/6-3-2019 )
9. Συμβιβασμός ή μη με Κων/να συζ. Φιλίππου Βονάκη το γένος Χατζηνικόλα για ζημίες στην οικοσυσκευή της.
(Εισήγηση Νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου )
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
10. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές ενότητες εκτός πόλεως Ρόδου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/11001/27-02-2019)
11. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανιών – Απολλώνων – Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/10281/2-02-2019)
12. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Άρση Επικινδυνότητας Αποκατάσταση Φθορών και Βελτίωση Οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/12512/6-3-2019)
13. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής αγωγής Ρόδου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/11293/28-2-2019)

14. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/11142/27-2-2019)
15. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Νήσου Ρόδου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16 /11136/27-2-2019)
16. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λινδίων (Παλαιού δημοτικού σχολείου Λάρδου, πολιτιστικού κέντρου Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, κοιμητηρίου Λίνδου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16 /11060/27-2-2019)
17. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής (υπόλογος κος Περράκης Γεώργιος) ποσού 38.633,42 Ευρώ για «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή- μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/10719)
18. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής (υπόλογος κα Μοσχούς Ευαγγελία) ποσού 45.780,25 Ευρώ για «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή- μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/11650/5-3-2019)
19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο : «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/11987/5-3-2019)
20. Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως Ρόδου (Δ.Κ. Ιαλυσού – Δ.Κ. Λίνδου)» με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.,
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/12608/8-3-2019)
Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
21. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» (Α.Μ. 79260)
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων)
ΣΗΜ.: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως σε περίπτωση ενδεχόμενης απουσίας σας για να μεριμνήσουμε για την αντικατάστασή σας, όπως προβλέπεται.

Share.