Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου

0

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΤΙΤΛΟΣ: «Δράσεις βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ(1)
«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος»
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ(1) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ(1)
(επιφορτισμένο κυρίως με τη συλλογή και διανομή τροφίμων) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700 Κάρπαθος Ν. Δωδεκανήσου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κανάκη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127) και σε περίπτωση απουσίας της στην κα Πολυχρονίου Σοφία στο τηλ. 22453-60144.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων Λ. Τρίτη 18 Απριλίου 2017.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Μοιρασου το.