Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 11/8/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ κατ΄εφαρμογήν:

α) των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και
δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλεται εισήγηση σε μορφή scan καθώς και πίνακας με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης , όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη . Έχετε την δυνατότητα να βάλετε ναι, όχι , λευκό αλλά και παρατηρήσεις
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης , παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο e-mail:ampalaska@livadia.gr , το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12:00μ.μ , προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, θα σας δοθούν το αργότερο μέχρι ώρα 13:30 .
Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την Τετάρτη μέχρι και ώρα 14:00 με e-mail, στο γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων e-mail:ampalaska@livadia.gr και μετά θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα , ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.

Σε περίπτωση που δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , η ανωτέρω επικοινωνία / αλληλογραφία θα γίνει μέσω των υπαλλήλων που εργάζονται στις κατά τόπους Κοινότητες διαμονής τους (όπως άλλωστε γίνεται κάθε φορά).

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Η υπ αριθμ. 209/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής )

• Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

2. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σύμφωνα με την αριθμ.191/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Η υπ αριθμ. 191/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής )

• Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

Μοιρασου το.