Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών

0

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 14-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα συνεδριάσεων του αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης κατ΄εφαρμογήν:
α) των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και
δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
ε) της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων» όπου: α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan στα προσωπικά σας
e-mail

Σε περίπτωση που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , τόσο η πρόσκληση όσο και οι σχετικές εισηγήσεις θα αποσταλούν στα κατά τόπους γραφεία των Κοινοτήτων διαμονής τους .

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Η 226/2020 Απόφαση Ο.Ε )

2) Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Η 245/2020 Απόφαση Ο.Ε )

• Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
3) Υποχρεωτική έγκριση της 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου αριθμού δεκαπέντε πέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/καθαριστριών μερικής απασχόλησης , διάρκειας τεσσάρων ( 4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Λεβαδέων δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ( αριθμ. 246/2020 Απόφαση Ο.Ε)

• Εισηγητής Δήμαρχος Λεβαδέων κ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ .Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ.
4) Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , στην πόλη της Λιβαδειάς

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυριακίου με το διακριτό τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου Δαύλειας για την ποδοσφαιρική
περίοδο 2020 -2021

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8) Εγκριση του υπ΄ αριθμού 83/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του Έργου με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
9) Εγκριση του υπ΄ αριθμού 85/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του Έργου με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10) Δωρεάν παραχώρηση οστεοφυλακίου

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλονος- Καθαριότητας και Πρασίνου κ.ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

11) Γνωμοδότηση επί της “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.” στις θέσεις <> και <> των Δήμων Αλιάρτου – Θεσπιέων και της Κοινότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων” (H Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ θα σας σταλεί ηλεκτρονικά)

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλονος- Καθαριότητας και Πρασίνου κ.ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ

12) Τροποποίηση της από 29-3-2017 σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Δήμου Λεβαδέων, ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων και ειδικότερα του άρθρου 3 «Διάρκεια Σύμβασης
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

Μοιρασου το.