Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

0

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27/12/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ κατ΄εφαρμογήν:
α) των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
β) Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» Μέρος Α4,
γ) την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση τους ή μη . Έχετε την δυνατότητα να βάλετε ναι, όχι , λευκό αλλά και παρατηρήσεις
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης , παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο e-mail:ampalaska@livadia.gr , το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00π.μ , προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, θα σας δοθούν το αργότερο μέχρι ώρα 12:00 .
Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι και ώρα 13:00 με e-mail, στο γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων e-mail:ampalaska@livadia.gr και μετά θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα , ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan στα προσωπικά σας
e-mail
Σε περίπτωση που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , τόσο η πρόσκληση όσο και οι σχετικές εισηγήσεις θα αποσταλούν στα κατά τόπους γραφεία των Κοινοτήτων διαμονής τους .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ι . ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 1ης έως και της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021.

ΙΙ . ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. Καθορισμός των προς ενοικίαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2022

• .Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3. Τροποποίηση της υπ αριθμ 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΩΛΗ-ΘΓ8) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί προσωρινής διατήρησης της λαϊκής αγοράς επί της οδού Καραγιαννοπούλου .- (διατήρηση χώρου προσωρινής λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην οδό Καραγιαννοπούλου της Κοινότητας Λιβαδειάς) .

• .Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» στην θέση “ΜΑΡΑΘΙΑΣ” 8ο χλμ Επ. Λιβαδειάς – Ορχομενού Εκτός Σχεδίου Πόλεως Λιβαδειάς, στην ευρύτερη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων της ΠΕ Βοιωτίας,Δ.Ε. , της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε».(Η εισήγηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

IV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ –Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

5. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 523/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Άννας και Μαρίας Κωτσαδάμ που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς στην Πιν. 8Ν
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιρασου το.