Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια βασιλοπιτών.

0

Αξιότιμοι κύριοι,
προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια εκατόν σαράντα (140) κιλών βασιλόπιτες, στα πλαίσια εορτασμού του νέου έτους για την κάλυψη αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, παρακαλούμε όπως παραδώσετε, έως την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 σε κλειστό φάκελο, έντυπο προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.345,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στην έδρα του Δήμου Τήνου με δική του επιβάρυνση στα όποια μεταφορικά απαιτηθούν και οι παραγγελίες θα δοθούν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι βασιλόπιτες πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μία από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες. Απαραίτητα συστατικά για την παρασκευή τους είναι το γάλα, το βούτυρο, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι.

Τα 35kg θα διατεθούν ανά τεμάχιο των 50gr και τα 105 kg ανά κιλό, σε τεμάχιο των δύο ή τριών κιλών ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Μοιρασου το.