Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 07-11-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
ΘΕΜΑ 2ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.
ΘΕΜΑ 5ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
ΘΕΜΑ 6ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων.
ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
ΘΕΜΑ 8ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών Δ.Ε.
ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.
ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
ΘΕΜΑ 12ο Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2017.
ΘΕΜΑ 13ο Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 30/09/2017 (Γ΄ Τριμήνου 2017) και εισήγηση στο Δ.Σ. της 17ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού και Ε.Π.Δ. Δήμου Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ 14ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού και Ετήσιου Προγρ/τος Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση σύστασης και χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε Εκπροσώπους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2016.
ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων».
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Ν.Π. και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους, για το έτος 2018».
ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη δαπάνης και διενέργειας ή μη της προμήθειας, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Υπηρεσίες κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων και δεμάτων».
ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.
ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση της δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη Βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας».
ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».
ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Εκτυπώσεις–εκδόσεις–βιβλιοδετήσεις».
ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε.Δοβρά».
ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε.Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας».
ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος».
ΘΕΜΑ 33ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 34ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας».
ΘΕΜΑ 35ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» σύγχρονου τύπου.
ΘΕΜΑ 36ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» κλασσικού τύπου.
ΘΕΜΑ 37ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια δύο αλατοδιανομέων και μιας λάμας εκχιονισμού για τοποθέτηση σε φορτηγό 4Χ4».
ΘΕΜΑ 38ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αναγόμωση υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων».
ΘΕΜΑ 39ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού».
ΘΕΜΑ 40ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση νεκροταφείων».
ΘΕΜΑ 41ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ 42ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών».
ΘΕΜΑ 43ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Σ.Δαλιγκάρο.
ΘΕΜΑ 44ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Μ.Σκρέτα.
ΘΕΜΑ 45ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) της εταιρείας «Ν.Καρέτσας–Χ.Λίτας–Α.Πρέσιας Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 46ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) του Ν.Νταρλακώστα (Αρ,Κλήσης 1672).
ΘΕΜΑ 47ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) του Ν.Νταρλακώστα (Αρ,Κλήσης 1674).
ΘΕΜΑ 48ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) της Ε.Καρακώστα.
ΘΕΜΑ 49ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Ι.Παπαγεωργοπούλου.
ΘΕΜΑ 50ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (επιτροπή αρθρ. 32 του Ν.1080/1980) της εταιρείας «Χ.Λέτσιος–Μ.Βακιρλής Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 51ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Γ.Γώτα.
ΘΕΜΑ 52ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Λ.Δουλγερίδη.
ΘΕΜΑ 53ο Ορισμός ή μη δικηγόρου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον προτεινόμενο συμβιβασμό και την αποζημίωση οικοπέδου ιδιοκτησίας Ι. και Γ.Κυριαζάκη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ 54ο Ορισμός ή μη δικηγόρου να παρασταθεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε» και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ 55ο Ορισμός ή μη δικηγόρου για έρευνα στο Εθνικό κτηματολόγιο και Υποθηκοφυλακείο Βέροιας για τον έλεγχο νόμιμων τίτλων και βαρών ιδιοκτησίας Πεχλιβανίδη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ 56ο Ορισμός ή μη δικηγόρου να παρασταθεί στο Μον.Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής των Γ.Τριγώνη και Ι.Αντωνιάδη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ 57ο Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί ενώπιον του ΣΤΕ και να υποστηρίξει τις θέσεις του Δήμου Βέροιας, κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης της εταιρείας «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ 58ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».

Μοιρασου το.