Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε τακτική Συνεδρίαση

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.κ.

1 Ιορδάνη Κυρατλίδη
2 Γεώργιο Ορφανίδη
3 Γεώργιο Σοφιανίδη
4 Δημήτριο Τραπεζανλή
5 Θεόδωρο Τέτο
6 Στέργιο Διαμάντη
7 Ηλία Τσιφλιδη
8 Γεώργιο Γουλτίδη

Κοινοποίηση : Γραφείο Νομικών Συμβούλων Δήμου Βέροιας & Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Εμπορίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο Προσωρινή διακοπή (αφαίρεση άδειας) λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «Πιτούλιας Βασίλειος και ΣΙΑ Ο.Ε.» (“VOICE”, οδός Έλλης 5).

Μοιρασου το.