Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

0

Έχοντας υπόψη:
– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,
– τις διατάξεις άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
– τις διατάξεις άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
– την υπ’ αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
-την υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,
– την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών ¨Σύγκλιση και λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια της πανδημίας¨,
– την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 69/Δ1α/ΓΠ.οικ. 78616/17-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5973) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
σας προσκαλούμε σε ειδική Μεικτή συνεδρίαση του Σώματος (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX) που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σερρών για το
οικονομικό έτος 2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας
(δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) στη συγκεκριμένη συνεδρίαση το αργότερο μέχρι
τη Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 14:00.

Μοιρασου το.