Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών

2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Σώματος που θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού “Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Σερρών”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυσιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με ονοματοδοσία Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών, προς τιμή του Ολυμπιονίκη “ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗ” και του “ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ”.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα «Δημιουργία Ψηφιακού Ιστορικού Πάρκου Ηρώον στην Δ.Κ Σερρών Π.Ε Σερρών».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση χώρου στο κτίριο της ΠΕΔΚΜ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση της αρ. 257/2020 Α.Δ.Σ περί «Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 393/2021 Α.Δ.Σ., σχετικά με αποζημιώσεις από απαλλοτρίωση εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μερετούδης Δημ.

ΘΕΜΑ 8ο: Επιλογή λύσης για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αναργύρων Δ. Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ονοματοδοσίας της μικρής Σκηνής της ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών ήτοι του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια», σε αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗ».
Εισηγητής: Ο κ. Ρίζος Σάββας Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση βραβείων «Μητσάκου- Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών” (Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ή μη με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 419γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ή μη με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 419γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15ο: Εκμίσθωση ή μη δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία, μίσθωσης δύο τμημάτων του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια ελαιόδεντρων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση ή μη άδειας διέλευσης αγωγού τηλεθέρμανσης από το δημοτικό οικόπεδο όπου στεγάζεται το 2ο ΕΠΑΛ, προκειμένου να συνδεθεί σε παρακείμενη ιδιοκτησία, το κτίριο των γραφείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του “Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου του Δήμου Σερρών, στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 19ο: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 6) που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για τον Δήμο Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Παν.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Αθηνάς 1 (με Ολυμπίου), στις Σέρρες, για τη λειτουργία πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Γρ. Ρακιτζή 10-12, στις Σέρρες, για την λειτουργία της επιχείρησης «Ζίχναλης Μ. Ευάγγελος».
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο: Απαλλαγή τέλους ταφής θανούσης δημότισσας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, με την ένταξη έργων σ΄ αυτό.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 24ο: Καθορισμός τέλους χρήσης πόσιμου ύδατος.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 25ο: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 του ΦοΔΣΑ Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.Καρακολίδης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εκποίησης υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.Καρακολίδης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 27ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Μοιρασου το.