ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

0

1_ ΘΕΜΑ: «Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμα ΚΟΚ της Παρασκευοπούλου Γεωργία και του θανόντος συζύγου της Μαραντίδη Γεώργιου, από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών».

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006) παραγρ. 1 και 2:
» 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. »

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1086/1015381/1303-24/0016/13.06.2007 (κοινοποίηση της 43/2007 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.)
«Βεβαιωθέντα πρόστιμα, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των αμιγώς χρηματικών ποινών, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται μέσω του δικαιοδοτικού οργάνου που επιβάλλει την ποινή, καθώς και με την εξέταση του σκοπού αυτής, και για το λόγο αυτό αποσβέννυνται με το θάνατο του καταδικασθέντος και δεν αποτελούν χρέη της κληρονομιάς του, τα οποία μπορούν να εκτελεσθούν σε βάρος των κληρονόμων του,………….».
• Το υπ’ αριθμ. 65171/09-11-2009 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Το υπ’ αριθμ. 4139/541/04-02-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
• Το υπ’ αριθμ. 8868/15-03-2010 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Σύνοψη διαμεσολάβησης (Μάρτιος 2014) του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Διαγραφή προστίμων από παράνομη στάθμευση οχημάτων, στις περιπτώσεις εσφαλμένου ή ελλιπούς περιεχόμενου των κλήσεων», η οποία έγινε αποδεκτή από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Σύμφωνα με έγγραφα της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, στον Χ.Κ. 009//2008 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 189,80 €, στον Χ.Κ. 032/2011 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 196,50 €, στον Χ.Κ. 040/2012 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 280,00 €, στον Χ.Κ. 043/2013 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 160,00 €, στον Χ.Κ. 070/2014 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 360,00 €, στον Χ.Κ. 080/2015 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 40,00 €, στον Χ.Κ. 048/2015 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 160,00 €, στον Χ.Κ. 080/2015 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 80,00 € και στον Χ.Κ. 078/2016 υπάρχει βεβαιωμένο ποσό συνολικού ύψους 260,00 €, στην Παρασκευοπούλου Γεωργία του Κων/νου με ΑΦΜ 024628309 από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΚ 2819 Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42904/22-11-2017 αίτησή της, η ενδιαφερόμενη ζητάει τη διαγραφή των προστίμων που αφορούν παράνομη στάθμευση του οχήματος της διότι όλες οι περιπτώσεις που επικαλείται παρακάτω, περιέχουν εσφαλμένα και ελλιπή στοιχεία, αφού δεν προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του οχήματος λόγω μη αναγραφής αριθμού.
Επιπλέον επικαλείται τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η οικογένειά της μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της Μαραντίδη Γεώργιο του Κων/νου, με ΑΦΜ 040776214 στον οποίο επίσης υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, στους Χρηματικούς Καταλόγους 032/2011 , 040/2012, 043/2013, 070/2014, 080/2015,048/2015, 080/2015, 078/2016, συνολικού ποσού 1.665,50 Ευρώ από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΚ 3029 Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Συγκεκριμένα αιτείται:
Α) τη διαγραφή δεκατεσσάρων (14) πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας από το έτος 2006 έως και το έτος 2012, συνολικού ποσού 811,00 € από παραβάσεις του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΚ 2819 Ι.Χ. αυτ/του, που έχουν βεβαιωθεί στο όνομα Παρασκευοπούλου Γεωργία του Κων/νου με ΑΦΜ 024628309 και ειδικότερα ποσού 131,00 από τον ΧΚ 032/2011, ποσού 280,00 € από τον ΧΚ 040/2012, ποσού 200,00 € από τον ΧΚ 070/2014, ποσού 40,00 € από τον ΧΚ 080/2015, ποσού 80,00 € από τον ΧΚ 048/2015 και ποσού 80,00 € από τον ΧΚ 080/2015.
Παρατίθεται πίνακας όπου απεικονίζονται συνοπτικά οι προαναφερόμενες πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων:

Α/Α Στοιχεία κλήσεων Ποσό Τόπος Παράβασης Στοιχεία Ε.Ι.Χ.
1 0-40016/16-11-2006 τροχαία 65,50 Οδός Εληάς ΗΜΚ2819
2 0-20899/15-02-2006 τροχαία 65,50 Οδός Έλλης ΗΜΚ2819
3 0-37779/14-2-2007 τροχαία 34,50 Οδός Κοντογεωργάκη ΗΜΚ2819
4 0-69021/10-11-2007 Τροχαία 80,00 Οδός Βενιζέλου ΗΜΚ2819
5 0-37649/22-2-2007 τροχαία 65,50 Οδός Έλλης ΗΜΚ2819
6 0-14765/7-3-2007 Δημ. Αστυν. 65,50 Οδός Αγ.Δημητρίου ΗΜΚ2819
7 0-41806/12-5-2007 τροχαία 34,50 Οδός Κάππου ΗΜΚ2819
8 0-97339/26-12-2009 τροχαία 80,00 Οδός Ανοίξεως ΗΜΚ2819
9 0-23707/9-1-2009 Δημ. Αστυν. 40,00 Οδός Βικέλα ΗΜΚ2819
10 0-002825/28-9-2009 Δημ. Αστυν. 40,00 Οδός Κάππου ΗΜΚ2819
11 0-001739/22-9-2009 Δημ. Αστυν. 40,00 Οδός Βικέλα ΗΜΚ2819
12 026510/4-10-2011 Δημ.Αστυνομία 40,00 Οδός Βικέλα ΗΜΚ2819
13 0-012590/1-11-2010 Δημ. Αστυν. 80,00 Οδός Τσούπελη & Βενιζέλου ΗΜΚ2819
14 105491/4-3-2011 τροχαία 80,00 Οδός Παστέρ ΗΜΚ2819
ΣΥΝΟΛΟ 811,00

Β) τη διαγραφή δεκατριών (13) πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας από το έτος 2006 έως και το έτος 2012, συνολικού ποσού 845,50 €, από παραβάσεις του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΚ 3029 Ι.Χ. αυτ/του, που έχουν βεβαιωθεί στο όνομα του θανόντος συζύγου της Μαραντίδη Γεώργιο του Κων/νου με ΑΦΜ 040776214 . και ειδικότερα ποσού 100,00 από τον ΧΚ 032/2011, ποσού 65,50 € από τον ΧΚ 040/2012, ποσού 160,00 € από τον ΧΚ 043/2013, ποσού 100,00 € από τον ΧΚ 070/2014, ποσού 240,00 € από τον ΧΚ 080/2015, ποσού 100,00 € από τον ΧΚ 048/2015 και ποσού 80,00 € από τον ΧΚ 078/2016.

Παρατίθεται πίνακας όπου απεικονίζονται συνοπτικά οι προαναφερόμενες πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων:

Α/Α Στοιχεία κλήσεων Ποσό Τόπος Παράβασης Στοιχεία Ε.Ι.Χ.
1 0-34471/14-11-2006 τροχαία 34,50 Οδός Παστέρ ΗΜΚ3029
2 0-13090/7-04-2006 Δημ.Αστυν. 65,50 Οδός Αγ. Δημητρίου ΗΜΚ3029
3 0-41950/31-5-2007 τροχαία 65,50 Οδός Ελλης 6 ΗΜΚ3029
4 0-83805/11-9-2008 Τροχαία 80,00 Οδός Βενιζέλου ΗΜΚ3029
5 0-70075/7-2-2008 τροχαία 80,00 Οδός Μητροπόλεως ΗΜΚ3029
6 0-005103/8-12-2009 Δημ. Αστυν. 80,00 Οδός Βενιζέλου ΗΜΚ3029
7 0-28484/25-5-2009 Δημ. Αστυν 20,00 Οδός Εληάς ΗΜΚ3029
8 022328/8-7-2011 Δημ. Αστυν. 80,00 Οδός Βενιζέλου (έναντι 14) ΗΜΚ3029
9 104336/10-5-2011 Τροχαία 80,00 Οδός Παστέρ-Εληάς ΗΜΚ3029
10 0-013542/29-11-2010 Δημ. Αστυν. 80,00 Οδός Βενιζέλου ΗΜΚ3029
11 0-007410/1-3-2010 Δημ. Αστυν. 20,00 Οδός Εληάς ΗΜΚ3029
12 016767/25-2-2011 Δημ.Αστυνομία 80,00 Οδός Ιεραρχών-Αγγέλων ΗΜΚ3029
13 035719/6-4-2012 Δημ. Αστυν. 80,00 Οδός Βενιζέλου (ΖΑΡΑ) ΗΜΚ3029
ΣΥΝΟΛΟ 845,50

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη τη διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 811,00€ από την υπόχρεο Παρασκευοπούλου Γεωργία του Κων/νου με ΑΦΜ 024628309 και να αποφασίσει σχετικά με τη διαγραφή των χρεών του αποβιώσαντος Μαραντίδη Γεώργιου του Κων/νου με ΑΦΜ 040776214 .

2_
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006) παραγρ. 1 και 2:
» 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. »

• Το υπ’ αριθμ. 65171/09-11-2009 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Το υπ’ αριθμ. 4139/541/04-02-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
• Το υπ’ αριθμ. 8868/15-03-2010 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Σύνοψη διαμεσολάβησης (Μάρτιος 2014) του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Διαγραφή προστίμων από παράνομη στάθμευση οχημάτων, στις περιπτώσεις εσφαλμένου ή ελλιπούς περιεχόμενου των κλήσεων», η οποία έγινε αποδεκτή από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Σύμφωνα με έγγραφα της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, έχουν βεβαιωθεί στην Κουπίδου Τριανταφυλλιά του Δημητρίου με ΑΦΜ 028519944 τα παρακάτω ποσά:
Στον Χ.Κ. 008/08 το ποσό των 272,40 € από κλήσεις των με αριθμό Κυκλοφορίας ΗΜΖ9677, ΗΜΝ2277 και ΗΜΕ9993 Ι.Χ αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της.
Στον Χ.Κ. 080/2015 το ποσό των 100,00 € από κλήσεις του με αριθμό Κυκλοφορίας ΗΜΝ2277 Ι.Χ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της.
Στον Χ.Κ. 078/2016 το ποσό των 200,00 € από κλήσεις του με αριθμό Κυκλοφορίας ΗΜΝ2277 Ι.Χ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της.
Στον Χ.Κ. 091/2016 το ποσό των 120,00 € από κλήσεις του με αριθμό Κυκλοφορίας ΗΜΝ2277 Ι.Χ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της.

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32805/15-09-2017 αιτήσεώς του, η ενδιαφερόμενη ζητάει τη διαγραφή κάποιων προστίμων που αφορούν παράνομη στάθμευση λόγω ελλιπών στοιχείων αφού δεν προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του οχήματος λόγω μη αναγραφής αριθμού. Και συγκεκριμένα αιτείται τη διαγραφή ποσού 102,70€ από τον Χ.Κ. 008/08 για το ΗΜΕ9993 όχημα που αφορά τις παρακάτω κλήσεις:

Α/Α ΟΧΗΜΑ ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ ΥΠ/ΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΤΟΠΟΣ
1 ΗΜΕ9993 5426 ΤΡΟΧΑΙΑ 05/12/1997 44,00 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2 ΗΜΕ9993 5508 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 09/06/1999 58,70 ΚΑΠΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 102,70

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη, τη διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 102,70 € από την υπόχρεο ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ 028519944.

3_ Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006) παραγρ. 1 και 2:
» 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. »

• Το υπ’ αριθμ. 65171/09-11-2009 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Το υπ’ αριθμ. 4139/541/04-02-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
• Το υπ’ αριθμ. 8868/15-03-2010 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Σύνοψη διαμεσολάβησης (Μάρτιος 2014) του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Διαγραφή προστίμων από παράνομη στάθμευση οχημάτων, στις περιπτώσεις εσφαλμένου ή ελλιπούς περιεχόμενου των κλήσεων», η οποία έγινε αποδεκτή από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Σύμφωνα με έγγραφα της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, έχουν βεβαιωθεί στον Κουπίδη Γεώργιο του Δημητρίου με ΑΦΜ 032623559 τα παρακάτω ποσά:
Στον Χ.Κ. 080/2015 το ποσό των 80,00 € από κλήσεις του με αριθμό Κυκλοφορίας ΗΜΧ3755 Ι.Χ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του.
Στον Χ.Κ. 078/2016 το ποσό των 140,00 € από κλήσεις του με αριθμό Κυκλοφορίας ΗΜΧ3755 Ι.Χ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32806/15-09-2017 αιτήσεώς του, ο ενδιαφερόμενος ζητάει τη διαγραφή κάποιων προστίμων που αφορούν παράνομη στάθμευση λόγω ελλιπών στοιχείων αφού δεν προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του οχήματος λόγω μη αναγραφής αριθμού. Και συγκεκριμένα αιτείται τη διαγραφή ποσού 80,00€ από τον Χ.Κ. 080/2015 για το ΗΜΚ3755 όχημα που αφορά την κλήση:

Α/Α ΟΧΗΜΑ ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ ΥΠ/ΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΤΟΠΟΣ
1 ΗΜΧ3755 110001 ΤΡΟΧΑΙΑ 08/12/2011 80,00 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 80,00

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη, τη διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 80,00 € από τον υπόχρεο ΚΟΥΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ 032623559.

Μοιρασου το.