ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31/07/2019

0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012), σας καλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 -07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία επισυνάπτεται.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ” για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 6η αναμόρφωση.
3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019.
4. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.
5. Έγκριση εκμίσθωσης του Σχολικού κλήρου στη θέση “Λόγγος” Τ.Κ. Κουτσελιού.
6. Εξέταση αιτήματος για συνέχιση μείωσης μισθώματος δημοτικού καταστήματος.
7. Εξέταση αιτήματος για συνέχιση μείωσης μισθωμάτων Καταστήματος στη θέση “Χαντάκι” Δ.Κ. Νήσου.
8. Έγκριση Επεκτάσεων – Μετατοπίσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
9. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (Τσόλκα Λαμπρινή του Δημητρίου).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
10. Έγκριση της αρ. απόφ. 137/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έκτακτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019».
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.
11. Έγκριση της αρ. απόφ. 19/2019 του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων με θέμα: «Ισολογισμός ΔΕΠΕΙ 2018».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Λαόσογλου, Πρόεδρος Δ.Σ.
12. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ.
13. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2018 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Γιώτη, Πρόεδρος ΔΗΑΝΕΤΑΙ.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος
14. Εισήγηση για έγκριση τροποποίησης των εγκεκριμένων μηκοτομών τμήμα της οδού Μόσχως Τζαβέλλα (Μ21) από Κ61 έως Κ141, της οδού Εμμ. Μπενάκη (Μ26), της οδού Θεοτοκά (Μ31), και των οδών (Μ30), (Μ32), (Μ33) και (Μ34) στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Λασπότοπος» του Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγήτρια: κ. Ντίνα Μπακόλα, εντεταλμένη σύμβουλος.
15. Αλλαγή υπηρεσίας υλοποίησης-παρακολούθησης του προγράμματος: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020.
16. Ορισμός υπηρεσίας υλοποίησης-παρακολούθησης του προγράμματος «Innovation Pathways for Urban development και ακρωνύμιο «PITSTOP», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και προσωρινή διάθεση χώρου για την υλοποίηση της δράσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

17. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 250/1975 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του ισχύοντος Κανονισμού του Δημοτικού Νεκροταφείου του Αγίου Νικολάου Κοπάνων για τη δημιουργία νέων θέσεων ταφής. (Αρ. Απόφασης Ε.Π.Ζ 62/2019).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ
18. «Μεταστέγαση 1ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων».
19. «Παραχώρηση αύλειου χώρου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων για την τοποθέτηση σκαλωσιάς για εργασίες θερμομόνωσης σε παρακείμενη του σχολείου οικία».
20. «Παραχώρηση χώρων 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής για εκδήλωση Αθλητικού Ομίλου Ανατολής».
21. Παραχώρηση της χρήσης του αύλειου σχολικού χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΠΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
22. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ εργασιών «Ανακατασκευή – Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών».
23. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ εργασιών «Έργα αναβάθμισης των περιοχών στις ΔΚ Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων».
24. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ εργασιών «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε. Ιωαννίνων (2016-2017) – Β΄ ΦΑΣΗ».
25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργητική πυροπροστασία του 9ου Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιωαννίνων – 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παιδιών με προβλήματα όρασης».
26. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (μειωτικού) συνολικής δαπάνης 219.213,45 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΟΥ».
27. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ιωαννιτών – Β’ Φάση», συνολικής δαπάνης 536.825,56 € (με τον Φ.Π.Α.) αναδόχου: «Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.».
28. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 9.450,02 € με Φ.Π.Α. (24%) του έργου: «Άρση επικινδυνότητας της πέτρινης τοιχοποιίας της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47».
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τζαβέλα (Τζαμί Καλούτσιανης) και οδού Κουγκίου».
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών», αναδόχου «RVR Κατασκευαστική Ε.Π.Ε».
31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαίϊκα Τ.Κ. Αμπελιάς Δ.Ε. Μπιζανίου».
32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015».
33. Έγκριση Πρωτοκόλλου και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Όασις».
34. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC».
35. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015».
36. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Άρση επικινδυνότητας της πέτρινης τοιχοποιίας της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47» του Δήμου Ιωαννιτών.
37. Εξέταση αιτήματος για την χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Νήσου του Δήμου Ιωαννιτών».
38. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ενεργητική πυροπροστασία του 9ου Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιωαννίνων – 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παιδιών με προβλήματα όρασης».
39. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών» και αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙΙ».
40. Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 16305/1643/10-07-2018 άδειας δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε.(πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών) στα πλαίσια της στρατηγικής επένδυσης «Ανάπτυξη και Λειτουργία δικτύου Νέας Γενιάς σταθερής τηλεφωνίας (NGA)», με αναπροσαρμογή των τελών διέλευσης και χρήσης και παράταση της προθεσμίας περαίωσης.
41. Χορήγηση ή μη παράτασης για την υποβολή της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γκόλας, Αντιδήμαρχος
42. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 28 του πρακτικού 4/26-09-2017 με τίτλο: «Αίτημα της κ. Καραπάνου Σοφίας για τοποθέτηση μεταλλικών στύλων στην Κ. Κατσάρη και Ζάππα».(153/2017).
43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 32 του πρακτικού 4/26-09-2017 με τίτλο: «Αίτημα της κ. Στρατοπούλου-Παππά Κωνσταντίνας για τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων επί της οδού Σουλίου 10». (157/2017).
44. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 43 του πρακτικού 4/26-09-2017 με τίτλο: «τοποθέτηση μεταλλικών κολονακίων στην οδό Ζάππα-Τεχνική Αστυνόμευση». (168/2017).
45. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της Πλατείας Ν. Μπότσαρη (πίσω από το Παλλάδιο) και μετατόπιση του περιπτέρου της δικαιούχου Μπενέκα Βασιλικής από την υφιστάμενη θέση επί της Πλατείας Ομήρου στην κενωθείσα θέση επί της Πλατείας Ν. Μπότσαρη (πίσω από το Παλλάδιο) του Δήμου Ιωαννιτών. (53/2019).
46. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Δομπόλη και Πατρ. Κυρ. Λουκάρεως και μετατόπιση του περιπτέρου της δικαιούχου Μπαρκαγιάννη Γιαννούλας από την υφιστάμενη θέση επί της συμβολής των οδών Κομνηνών και Μακρυγιάννη (Γηροκομείο) στην κενωθείσα επί της συμβολής των οδών Δομπόλη και Πατρ. Κυρ. Λουκάρεως του Δήμου Ιωαννιτών. (54/2019).
47. Εκδίκαση ένστασης κατά της αριθμ. 85/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ 668α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών. (56/2019).
48. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ 1/2019 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ). (57/2019).
49. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ 1/2019 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων – εμποδίων και σε διαγραμμίσεις οδοστρώματος. (58/2019).
50. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ 1/2019 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην τοποθέτηση ρυθμιστικών-πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης. (59/2019).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

51. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του Δήμου Ιωαννιτών για συμμετοχή στο ΄Έργο με τίτλο« Μίσθωση Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για την Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 ετών».
52. Παραχώρηση χώρου για την κατασκευή του Πανηπειρωτικού Κλειστού γυμναστηρίου.
53. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στη Γ.Σ. της ‘’ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε’’.
54. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Δημάρχων Πωγωνίου, Κόνιτσας και Βορείων Τζουμέρκων.
55. Συζήτηση αίτησης θεραπείας επί της αριθ. 83/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
56. Συζήτηση ένστασης επί της αριθ. 83/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
57. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λιόντου στην Αθήνα.
58. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

Μοιρασου το.