Τακτική δηµόσια συνεδρίαση

0

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 « Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή τετάρτη (24η) του µηνός Ιανουαρίου 2017, ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Πλατεία Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση».
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία ∆ιαφόρων ∆ηµοτικών Οδών 2013».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Χρήση σκυροδέµατος από την υπάρχουσα σύµβαση προµήθειας του ∆ήµου για ενσωµάτωσή του στο έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κοινωνικής Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Χρονική Επέκταση – Ανανέωση Σύµβασης για υπηρεσία αποµάκρυνσης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που βρίσκονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, από την εταιρεία Στουρνάρας Στυλιανός Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού για εισπράξεις µέσω «τερµατικών συσκευών ασφαλών πληρωµών» (P.O.S.) ».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποφάσεων των 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Συνεδριάσεων της Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες για την αποζηµίωση των πληγέντων από την βροχόπτωση της 07/06/2016».
ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ.32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση του Πίνακα Ακινήτων Απογραφής 01/01/2011 της ∆.Ε. ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύµφωνα µε το άρθ. 1 του Π∆ 270/1981».
ΘΕΜΑ 14ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του Π∆ 270/1981 περί εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση σχεδίου µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας σηµατοδοτούµενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για τη στέγαση και λειτουργία του 3ου ∆ηµοτικού σχολείου ∆ιονύσου στο µισθωµένο από το ∆ήµο κτίριο επί της Λεωφόρου ∆ροσιάς – Σταµάτας 25α».
ΘΕΜΑ 17ο:«1) ∆΄ Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών ∆απανών Σχολείων έτους 2016 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ποσού 51.642,42 €».
ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο ∆ήµο ∆ιονύσου» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020».
ΘΕΜΑ 19ο: «Τροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.∆.Σ σχετικά µε τον ορισµό: α) τακτικού µέλους και β) αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ του Ν.Π ∆.∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) µε την επωνυµία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 20ο: «Τροποποίηση της αριθ. 208/2016 Α.∆.Σ σχετικά µε τον ορισµό: α) τακτικού και β)αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ του Ν.Π∆.∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) µε την επωνυµία: ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης µε Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα είδη της Οµάδας Α ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί υποοµάδα Β είδη οπωροπωλείου».
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «οδοποιία ∆.Κ. ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Προέγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ δια της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 25ο: «Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου για το σχολικό Έτος 2017 – 2018».
ΘΕΜΑ 26ο: «Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσµευσης πίστωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ του ∆ήµου «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», µε ηµεροµηνία ανατροπής την 31η/12/2016».

Μοιρασου το.