Τακτική συνεδρίαση

0

Σας καλούμε να προσέλθετε την 24η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου), σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση των θεμάτων που ακολουθούν:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση για την ψήφιση ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/23955/20-4-2018)
2. Έγκριση για την ψήφιση αναλήψεων υποχρεώσεων πολυετών δαπανών οικονομικού έτους 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/23948/20-4-2018)
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24005/20-4-2018)
4. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24008./20-4-2018)
5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2018.
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24007/20-4-2018)
6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.2/23853/20-4-2018)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
7. Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για επίδοση αυτής, καθώς επίσης και ανάθεση των επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή.
(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/23826/20-4-2018)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ
8. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις ανάγκες επέκτασης δικτύων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αταβύρου. (Υπόλογος – υπάλληλος κ. Θαρρενού Παρασκευή).
(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ. 9/18028/13-4-2018)

ΣΗΜ.: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως σε περίπτωση ενδεχόμενης απουσίας σας για να μεριμνήσουμε για την αντικατάστασή σας, όπως προβλέπεται.

Μοιρασου το.