ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού και Ετήσιου Προγρ/τος Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων και δεμάτων».
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού».
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)-Έργα» και «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΕΗ» & «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων».
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας».
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη διενέργειας και έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ 11ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ 12ο Διάθεση ή μη πίστωσης για την «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα».
ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (απάντληση βρόχινων υδάτων από κοινόχρηστο αποστραγγιστικό φρεάτιο Μέσης-Διαβατού).
ΘΕΜΑ 16ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Στ.Γκαράνη.
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας και να παραιτηθεί εν μέρει από το με αριθ.κατ. 275/ΤΜ/2015 δικόγραφο της αγωγής, σύμφωνα με το λεκτικό της αριθμ. 16/ΓΣ/20-10-2017 απόφασης του Προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός ή μη δικηγόρου να παρασταθεί στο Μον.Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός ή μη δικηγόρου να παρασταθεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση έφεσης του Στ.Τσαχουρίδη κατά της αριθμ. 144/ΤΜ/2015 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας και κατά του Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

Μοιρασου το.