ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
1. Λ. Ακριβόπουλος
2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Δ. Κουλουριώτης
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Λαζαρίδης
6. Ι. Κυρατλίδης
7. Α. Αποστολόπουλος
8. Ν.Τσιαμήτρος

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 13-03-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΟΜΑΔΑ Α΄: «Μηχανήματα Έργου»).
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».
ΘΕΜΑ 4ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 5ο Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ 6ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ 7ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 2146/2018 απόφασης Εφετείου Θεσ/νίκης.
ΘΕΜΑ 8ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 6/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 9ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 114/ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 10ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 182/ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 11ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 210/ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 12ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ υπαλλήλων κατά του Δήμου (επιδόματα εορτών & αδείας).
ΘΕΜΑ 13ο Ορισμός ή μη δικηγόρου της ΚΕΔΕ για άσκηση ενώπιον του ΣτΕ αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη.

Μοιρασου το.