ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση 6ου/17 και 7ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.

2. Λήψη απόφασης για την πρόταση ορισμού τριών (3) υποψηφίων μελών της ΠΕΔ/ΚΜ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’102/25.7.2017).

3. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση Διήμερου Συνεδρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.

4. Σχολική στέγη.

5. Έγκριση ή μη συμμετοχής της ΠΕΔΚΜ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ. (έως 30/9/2017).

6. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010.

7. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου : Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου του Δήμου Πολυγύρου προϋπολογισμού 2.280.000,00 €.

8. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΑ Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (5/9/2017).

9. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (18/8/2017) (Έγκριση).

10. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην 24η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (1/9/2017).

11.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

Μοιρασου το.