Χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 ΕΡΓΟ : «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας»

0

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:285.500,00 €
Ποσό Αρχικής Σύμβασης 128.475,00 €
Σύνολο συμβάσεων 128.475,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
ΚΑ 02.30.7341.009 ποσού 141.785,1€
Η πίστωση προέρχεται από το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ :
2012ΣΕ06180088), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη».
Για την ομάδα 3 του προϋπολογισμού, προβλέπεται χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου Βέροιας σε ποσοστό 100,00%, έτους 2015. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 55,00% ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΤΕΣ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός /Σιδηρόπουλος Χρήστος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Σύντομο Ιστορικό
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 53/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας, την με αριθμ. 206/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου, την με αριθμ. 303/2014 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 06-05-2014, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Εργοληπτική Επιχείρηση ¨ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.¨ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της
(τεκμαρτή έκπτωση 55,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης και ανάθεσης της κατασκευής στην παραπάνω εταιρεία και της 211/5-1-2015 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 05.01.2015 και ημερομηνία περαίωσης 10.09.2011.
Στις 13-3-2015 εγκρίθηκε ο 1ος λογαριασμός ποσού 31.030,39€ με τον ΦΠΑ ,ο οποίος και εξοφλήθηκε από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
Στις 17-4-2015 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο προς την Δ/νουσα υπηρεσία ο 2ος λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 24.605,97 και οποίος εγκρίθηκε ρητώς από την Διευθύνουσα υπηρεσία την 20-4-2015.
Στις 17-6-2015 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο προς τον Δήμο Βέροιας με αριθμό εισερχομένου 24336/17-6-2015 ΟΧΛΗΣΗ για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας»
Επίσης από τις 11-6-2015 έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί ρητώς από την Υπηρεσία στις 1-7-2015 ο 3ος λογαριασμός του έργου ποσού 18.483,79 με τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 7 του Ν.3669/08 : «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄)και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.»
Στις 22-6-2015 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο προς τον Δήμο Βέροιας με αριθμό εισερχομένου 25359/22-6-2015 η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που αφορά την μη πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας» ποσού 24.605,97€ με τον ΦΠΑ.
Στις 7-7-2015 με την υπ’ αριθμόν 25359ττ απόφαση Δ/ντή γίνεται η αποδοχή της διακοπής εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».
Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.2β «2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.
β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του παρόντος, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω και προς αποφυγή τυχόν διάλυσης της σύμβασης λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, και ακολούθως του 3ου λογαριασμού και λόγω της λήξης του χρονοδιαγράμματος στις 10-9-2015, ο Δήμος Βέροιας κατά πρώτο, ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την πληρωμή του 2ου και 3ου λογαριασμού από ιδίους πόρους.
Όσον αφορά την λήξη του χρονοδιαγράμματος στις 10-9-2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.7&10 του Ν.3669/2008 «7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.»
«10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή.»
Η οριακή προθεσμία που είναι το 1/3 της συνολικής και όχι μικρότερη των 3 μηνών , ανέρχεται σε 240 ημέρες/3 = 80<90 άρα 90 ημέρες. Η οριακή προθεσμία χορηγείται μετά τη συνολική προθεσμία, δηλαδή μετά τη 10.09.2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/08 :
"Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία."

Μετά από τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο ανάδοχος δεν έχει καταθέσει αίτηση για παράταση προθεσμίας αλλά είναι επιβεβλημένη για την περαίωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας γενικής παράτασης των εργασιών του έργου, για χρονικό διάστημα 90 ημερών, με αναθεώρηση, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 10.12.2015, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μοιρασου το.