19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε.

0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 13.00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για εκκρεμοδικία του Δήμου Σερρών και του κ. Στεργίου Γαλάνη Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο:Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 98/2020 Α.Ο.Ε. και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 02/2020 επικαιροποιημένης μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών», προϋπολογισμού 150.000,00 €, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Σερρών με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της με αριθ. 59/2018 μελέτης, όρων διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Σερρών» (ΜΙS 5030086), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» προϋπ/σμού: 930.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη παρόχου για την παροχή υπηρεσίας “Διαχείρισης επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων”, προϋπολογισμού 43.520,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 53.964,80€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρακτικού 5 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2019», προϋπολογισμού 80.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 99.200,00€ με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθ. 12256/18-05-2020 σύμβασης για την παροχή «Προληπτικοί καθαρισμοί εύφλεκτων περιοχών των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς για το έτος 2019», ποσού 9.020,97€ χωρίς ΦΠΑ και 11.186,00€ με Φ.Π.Α.. για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, την 18η Ιουνίου 2020, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 600.047,32€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Δήμου Σερρών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 και αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (35η Αναμόρφωση)

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 €, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών» (ΟΠΣ 5062183), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. (36η Αναμόρφωση)

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών), για την υλοποίηση του έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών” και αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (37η Αναμόρφωση)

ΘΕΜΑ 12ο: Σχετικά με την αλλαγή ένδειξης ΚΑΕ 35.6162.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 13ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (33η), που αφορά την προμήθεια καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες εργαζομένων Yπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Μοιρασου το.