Αναγνώριση των προσπαθειών της Περιφέρειας Αττικής και του Γιάννη Σγουρού για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τον αρμόδιο Επίτροπο Γιοχάνες Χαν

0

Στη σπουδαιότητα που έχει για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την περιβαλλοντική

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων

Κρωπίας – Παιανίας, που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Επίτροπος

για την Περιφερειακή Πολιτική Γιοχάνες Χαν.

Ο κ. Χαν με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενέκρινε την ένταξή

του ως μεγάλο έργο τόνισε ότι «Το έργο αυτό σηματοδοτεί την πρόοδο και την

συμμόρφωση της Ελλάδας με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κρωπίας – Παιανίας, έχει συνολικό

προϋπολογισμό 112 Εκατομμύρια Ευρώ. Το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς

και έχει υλοποιηθεί στο 20%.

Το ΚΕΛ Κρωπίας αποτελεί την απαρχή για την οριστική λύση στο τεράστιο πρόβλημα των

χιλιάδων βόθρων της Ανατολικής Αττικής, ενώ εξαλείφεται οριστικά ο κίνδυνος επιβολής

αυστηρών προστίμων στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο θεμέλιος λίθος του έργου τέθηκε το Νοέμβριο του 2013 από τον Περιφερειάρχη Αττικής

Γιάννη Σγουρό και ενώ η Πολιτεία χρειάστηκε δυο δεκαετίες, ώστε να ωριμάσει το έργο,

αφού το ΚΕΛ έχει ξεκινήσει ως σχεδιασμός και ιδέα, αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

όσον αφορά το μεγάλο έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων

περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

«Αττικής» για διαρθρωτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στην περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα

CCI 2013GR161PR007

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)

EL EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27.8.2014

όσον αφορά το μεγάλο έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων

Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στην περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα

περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

«Αττικής» για διαρθρωτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

CCI 2013GR161PR007

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου

2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του

, και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 2,

(1) Με την απόφαση Ε(2007) 5443 της 5ης Νοεμβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε

τελευταία με την απόφαση C(2013) 8731 της 5ης Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή

ενέκρινε το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττικής» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στην

(2) Στις 28 Ιουνίου 2013, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή το μεγάλο έργο «Συλλογή,

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» για

το οποίο επιδιώκει συνεισφορά από το ΕΤΠΑ δυνάμει του άξονα προτεραιότητας 2

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του επιχειρησιακού

προγράμματος. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ελλάδα υπέβαλε αναθεωρημένη

πρόταση έργου στις 28 Ιουνίου 2014. Λεπτομέρειες σχετικά με το μεγάλο έργο

διαβιβάστηκαν σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XXI του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης2

.

EL 2 EL

(3) Η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το

(4) Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τη γνώμη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκτίμησε το

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

μεγάλο έργο σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Ειδικότερα, καθώς η περίοδος εφαρμογής του σχεδίου αναμένεται να είναι

μεγαλύτερη από την περίοδο προγραμματισμού, καθορίσθηκε χρονοδιάγραμμα στο

οποίο προσδιορίζονται οι φάσεις εντός της περιόδου 2007-2013 για τις οποίες ζητείται

συγχρηματοδότηση από την Ένωση.

μεγάλο έργο λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που καθορίζονται στο άρθρο 40

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κρίνει ότι συνάδει με τις προτεραιότητες

του επιχειρησιακού προγράμματος, ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των εν

λόγω προτεραιοτήτων και ότι είναι επίσης συνεπές με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

η εκτιμώμενη τρέχουσα αξία του καθαρού εισοδήματος που πρόκειται να προκύψει

από το μεγάλο έργο ελήφθη υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού στο οποίο θα

εφαρμοστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας του

(6) Πρέπει συνεπώς να εγκριθεί η χρηματοοικονομική συνεισφορά από το ΕΤΠΑ στο

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η χρηματοοικονομική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο μεγάλο έργο «Συλλογή, μεταφορά,

επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας», το οποίο

εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττικής» για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ

στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στην περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα.

2. Το φυσικό αντικείμενο του μεγάλου έργου καθορίζεται στο παράρτημα I.

3. Το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα

4. Ο ετήσιος σχεδιασμός της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ για το

προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του

επιχειρησιακού προγράμματος για το μεγάλο έργο καθορίζεται σε 88 024 627 EUR.

μεγάλο έργο καθορίζεται στο παράρτημα II.

EL 3 EL

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Tonio BORG

Μοιρασου το.