Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς

0

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/25-8-14

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 209/2014

Περίληψη:

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 25η του μηνός Aυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.25565/21-8-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γκαρνέτας Ιωάννης , Πρόεδρος 1.Αδαμίδης Παύλος
Ιτσκάρα-Θανασούλη Ευδοξία 2.Μπουρδάνος Αντώνιος
Τσαγκαλίδου – Τσεχελίδου Παρθένα 3.Ράλλη Σοφία
Βασιλείου Γεώργιος 4.Χαλκιάς Γεώργιος
Γιαννούλης Ιωάννης 5.Καραμπατάκη Σέπκα Βιργινία
Παππάς Χρήστος 6.Κελεσίδης Ιωάννης
Βαδόλας Εμμανουήλ 7.Παρθενόπουλος Ιωάννης
Παπαδόπουλος Κων/νος 8.Υφαντίδης Αχιλλέας
Καρυδά –Μυλωνά Μαρία 9.Παπαϊωάννου Δημήτριος
Ηλίας Γεώργιος 10. Σέπκας Δημήτριος
Γιάντσης Γεώργιος 11.Βράντσης Θωμάς
Μαραντίδης Παναγιώτης
Τζώρτζης Βασίλειος
Δεληχρήστου Ευαγγελία
Φουντούλης Γεώργιος
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
Στογιάννης Χρήστος
Φωτιάδης Φώτιος
Γώγος Βασίλειος
Δάγγας Στέλιος
Καρτσιούνης Γεώργιος οι οποίοι δεν προσήλθαν
Λακηνάνος Αγγελάκης αν και νόμιμα κλήθηκαν

Παρόντες: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

ΟΥΔΕΙΣ

Απόντες: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Μπαλτατζίδης Σπύρος Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ

2.Τσουκαλάς Θωμάς Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

3.Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

4. Πασχούλας Βασίλειος Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ

5.Φανιάδης Θεόδωρος Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

6.Αντωνίου Μαρία Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

7.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

8.Τομπουλίδου Ζωγράφα Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ

9.Τσαπακίδης Χαράλαμπος Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ

10.Διάκογλου Νικόλαος Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ

11.Πρόϊος Χρήστος Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

12.Μωυσίδης Αναστάσιος Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

13.Αλματζής Χρήστος Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

14.Παπαθεοδώρου Χρήστος Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Ηλία, καθώς απουσίαζε ο Αντιδήμαρχος Παύλος Αδαμίδης, να εισηγηθεί το θέμα:

«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):

«Οι υφιστάμενες άδειες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.

Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):

«Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.»

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά για τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Νάουσας από 5-9-2014 ημέρα Παρασκευή έως 30-9-2014 ημέρα Τρίτη».

Ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα την πρόταση προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και οι είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γκαρνέτας, Παπαδόπουλος, Μαραντίδης, Ιτσκάρα, Τσαγκαλίδου, Βασιλείου, Γιαννούλης, Παππάς, Βαδόλας, Καρυδά, Ηλίας, Γιάντσης, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Φουντούλης, Τεληγιαννίδης, Φωτιάδης, Στογιάννης, Γώγος, Δάγγας, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του,

τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14
τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14
τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, «ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
Το γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ως προς τον καθορισμό διαστήματος για την κατάθεση δικαιολογητικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει χρονικό διάστημα για την κατάθεση δικαιολογητικών, για ανανεώσεις όλων των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Νάουσας από 5-9-2014 ημέρα Παρασκευή έως 30-9-2014 ημέρα Τρίτη.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 είναι τα εξής:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Η παρούσα απόφαση κρίνεται επείγουσα καθώς για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος για την κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των ανωτέρω αδειών, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2014.

……………………………………………………………………………………………………….……

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιρασου το.