Ανανέωση των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν ισχύ μέχρι τις 31-10-2014

0

 

Ανανέωση των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν ισχύ μέχρι τις 31-10-2014

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ενημερώνει όλους τους κατόχους επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Άργους-Μυκηνών, ότι οι άδειες τους έχουν ισχύ μέχρι τις 31/10/2014 και ότι με την αρ. 224/6-8-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν, τα χρονικά διαστήματα κατάθεσης αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών τους αδειών, σε εφαρμογή των άρθρων 14 και 39 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α΄), ως εξής:
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ                                         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 
Α   έως    Ι                                                           από  03-11-2014 έως  07-11-2014
Κ                                                                        από  10-11-2014 έως  14-11-2014
Μ  έως    Ο                                                          από  17-11-2014 έως  21-11-2014
Π   έως   Χ                                                           από 24-11-2014  έως  28-11-2014
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα είναι: 
1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του  ασφαλιστικού φορέα
3) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β’ 1199) υπουργική απόφαση
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7) Βεβαίωση μη οφειλής που χορηγείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Άργους-Μυκηνών σύμφωνα με το άρθρο  285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α΄) «Προϋπόθεση  για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς…..»

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και να ενημερώνονται από το Τμήμα Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών (Δαναού 3) στα τηλέφωνα 27513 60722,  27513 60737,  27513 60741.
Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Άργους-Μυκηνών (Καποδιστρίου 9-11, 1ος όροφος).
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν   αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
Ο Πρ/νος της Δ/νσης Οικ. Υπηρ. & Τοπ. Αναπ.

Ε.Δ.: Χ.Α.
Αθανασόπουλος Γεώργιος

 

Μοιρασου το.