Αντιδήμαρχοι Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

0

Δήμαρχος

ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

Αντιδήμαρχοι

για θέματα Γραφείου Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού.

Ναλμπαντίδου Αφροδίτη

για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του τμήματος Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού
Παναγιωτίδης Γαβριήλ

για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Μανωλόπουλος Βασίλειος

για θέματα του γραφείου Πολιτισμού του τμήματος Παιδείας – αθλητισμού – Πολιτισμού
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού.
Κεσόγλου Παύλος

για θέματα:

– του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

– του αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής

– του Γραφείου Αθλητισμού του τμήματος Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Αθλητισμού – Πολιτισμού
Κουσενίδης Αλέξανδρος

για θέματα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοηκητικών Υπηρεσιών Σουσλόγλου Νικόλαος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Βαλάνος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Κυριλλίδης Γεώργιος

Γραμματέας Δ.Σ.

Πεχλιβανίδης Νικόλαος

Δημοσιοποίηση Περουσιακής Κατάστασης Δημοτικής Αρχής Δήμου

Μοιρασου το.