Απόφαση Δημάρχου 161/2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης » ( Α’ 87)

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανι σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 », όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τ ελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Κόνιτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους έξι χιλιάδες τριακόσιους εξήντα δύο (6.362) κατοίκους.

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κόνιτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2170/Β/28 – 09 – 2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 2796/Β/16 – 10 – 2012).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.
Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κόνιτσας, με θητεία δυόμισ ι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως πιο κάτω : α . Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο πλειοψηφίας , κα. Αικατερίνη Δημάρατου του Λουκά , στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει:

(1) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

(α) Την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών και συγκεκριμένα των : Λογιστηρίου και αποθηκών ,εσόδων και Δημοτικής περιουσίας ,ΤΑΠ κ αι τελών Καθαριότητας – Φωτισμού , ταμείου , βεβαίωσης εισπρ άξεων , προϋπολογισμού , ε κκαθάρισης δαπανών , προμηθειών , σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης .
(β) Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών , οι οποίες έχουν εκκαθ αριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ,καθ ώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.

(γ) Την εποπτεία και αντιμετώπιση θεμάτων Αγροτικής Παραγωγής (τομέας φυτικής παραγωγής, τομέας ζωικής παραγωγής, τομέας δασικής παραγωγής).

(δ ) Την εποπτεία των κληροδοτημάτων.

(2) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αετομηλίτσας, Μασ τοροχωρίων και Φούρκας (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).

β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας , κα Ελένη Γαϊτανίδη – Νίνου του Χρήστου , χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζει καθ’ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

(1) Τ ην εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των : Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

(2) Τ ην εποπτεία του σ υνόλου προσωπικού του Δήμου και της οργάνωσης και απόδοσης των υπηρεσιών.
(3) Τ ην έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης .

(4) Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

(5) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

(6) Τη λειτουργία των ΚΕΠ

(7) Τ η ν διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και την λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια (συστήματα ΤΠΕ).

(8) Τ η λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών .

(9) Το ν έλεγχο λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άδ ειες, υγειονομικός έλεγχος, προστασία καταναλωτή, διαφήμιση, επιβολή προστίμων).

(10) Λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και χορήγηση σχετικών αδειών.

γ . Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημ οτικό Σύμβ ουλο της πλειοψηφίας Κο Γεώργιο Καλλιντέρη του
Χρήστου, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

(1) Καθ’ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

(α) Ανάπτυξης και προγραμματισμού (αναζήτηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τουριστική ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αξιοποίηση φυσικών πόρων ) .

(β) Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων και δράσεων: απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολ ι τιστικών εκδηλώσεων, αθλητισμού και Νέας Γενιάς, παιδείας και διά βίου μάθησης, προώθησης και ανάπτυξης εθελοντισμού.

(γ) Διάθεση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

(2) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Διστράτου (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010). δ . Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαρίλαο
Παρασκευά του Βασιλείου , χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις π ιο κάτω αρμοδιότητες :

(1) Εποπτεία και ευθύνη των τ εχνικών Έργων και του Αυτοτελούς Γραφείου Πολεοδομίας.

(2) Προγραμματισμός, σχεδίαση και εκτέλεση έργων (συγκοινωνιακά, κτιριακά, διαμόρφωσης – διαρρύθμισης και εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά).

(3) Εκπόνηση αναγκαίων μελετών.

(4) Επίβλεψη και παραλαβή έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

(5) Τήρηση αρχείου μελετών και σχεδίων.

(6) Σχεδιασμός, μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού. ε . Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημ οτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κο Σταύρο Κίτσιο του Ιωάννη , χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει :

(1) Κ αθ’ ύλην τις π ιο κάτω αρμοδιότητες :

(α) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής απορριμμάτων, της οργάνωσης και της διάθεσης μέσων και του ανθρώπινου δυν αμικού που κάθε φορά απαιτείται.

(β) Τ ην επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και π ρασίνου .

(γ) Τη ν συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και αντλιοστασίων.

(δ) Τον καθορισμό χώρων στάθμευσης και τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων.

(ε) Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μέσων.
(στ) Τ ην ευθύνη συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και μέσων και διαχείρισης καυσίμων, ανταλλακτικών και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
(ζ) Την λήψη μέτρων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς Του.

(2) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010). 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων οι αρμοδιότητας καθ ’ ύλην και κατά τόπο ασκούνται:

α. Για τις Αντιδημάρχους Αικατερίνη Δημάρατου του Λουκά και Ελένη Γαϊτανίδου – Νίνου του Χρήστου , από τον Δήμαρχο.

β. Για τον Αντιδήμαρχο Χαρίλαο Παρασκευά του Βασιλείου , από τον Αντιδήμαρχο Σταύρο Κίτσιο του Ιωάννη και αντίστροφα.

3 . Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χαρίλαος Παρασκευάς του Βασιλείου και όταν αυτός απουσι άζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σταύρο Κίτσιο του Ιωάννη.

4. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, αρ. 59, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 ΤΕΥΧΟΣ Α’).
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Ζ. Π απασπύρου

Μοιρασου το.