ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

0

Ο ∆ήµαρχος Αρχανών – Αστερουσίων έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», και προκειµένου να προσλάβουµε στο
∆ήµο Αρχανών – Αστερουσίων Επιστηµονικό Συνεργάτη ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού,
για την επικουρία µας σε θέµατα εκπόνησης µελετών και επίβλεψης έργων της ειδικότητάς
του (υδραυλικών ή / και οδοποιίας ή/και κτιριακών), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών,
µέσα στον κύκλο των γνώσεών του σε εξειδικευµένα θέµατα που µπορεί να αναφέρονται
στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή
εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγµάτωση
των σκοπών του ∆ήµου, παροχή επιστηµονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέµατα
που απασχολούν τις οργανωτικές µονάδες του ∆ήµου και άπτονται της ειδικότητάς του και
γενικότερα κάθε άλλη εργασία που µπορεί να του ανατεθεί από το ∆ήµαρχο.
Καλούµε
Τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν στο ∆ήµο εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο,
αίτηση συµπληρωµένη συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων αυτών):
1 Πιστοποιητικό Γεννήσεως (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
2 Υ.∆. του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυµα
πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης ή απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης. Σε
περίπτωση πρόσληψής του η αναζήτηση του ποινικού µητρώου θα γίνει
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3 Αποδεικτικά εµπειρίας σε θέµατα εκπόνησης µελετών και επίβλεψης εκτέλεσης έργων
(υδραυλικών ή / και οδοποιίας ή/και κτιριακών)
4 Πτυχίο Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο Πτυχίο
Ξένης Ανώτατης Σχολής (µε αντίστοιχη ισοτιµία από το ∆.ΟΑ.Τ.Ε.Π.) ειδικότητας
Πολιτικών Μηχανικών
5 ∆ιδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή αξιόλογες ειδικές µελέτες, σχετιζόµενες
µε το αντικείµενο της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού
6 Υπεύθυνη ∆ήλωση περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή περί της
νόµιµης απαλλαγής του (προκειµένου περί αρρένων υποψηφίων). Σε περίπτωση
πρόσληψης, η αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης θα γίνει
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
7 Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα
των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία
προσλαµβάνονται. Σε περίπτωση πρόσληψης, ο υποψήφιος θα κληθεί να

Μοιρασου το.