Δημοτικοί Σύμβουλοι

0

1. Τον κ. Γεώργιο Καϊκα εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα «Τουρισμού, Πολιτισμού και
Εκδηλώσεων» και του αναθέτει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή
πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού
πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε
τοπικό επίπεδο (υπάγονται στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού).
β) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αρμοδιοτήτων απασχόλησης και τουρισμού
(υπάγονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
2. Τον κ. Κωνσταντίνο Γκιων εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα «Νέας Γενιάς» και του
αναθέτει την αρμοδιότητα εποπτείας και την ευθύνη λειτουργίας των αρμοδιοτήτων που
αφορούν στην προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, την προώθηση της δια βίου μάθησης και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
προγραμμάτων αθλητισμού και νέας γενιάς (υπάγονται στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν σε αθλητικές
εγκαταστάσεις και διοργανώσεις και παιδικές χαρές.
3. Την κ. Μαρία Βαρβάρου, εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα «Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας» και της αναθέτει την αρμοδιότητα εποπτείας και την ευθύνη λειτουργίας των
αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των
πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην
περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών
δραστηριοτήτων (υπάγονται στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού), καθώς και την εποπτεία και συντονισμό όλων των δημόσιων και ιδιωτικών παροχών
υγείας και άμεσης διακομιδής εντός του Δήμου Πόρου.
4. Τον κ. Αναστάσιο Παπαχρήστου εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα «Λαϊκών Αγορών,
πλανόδιου εμπορίου και Κοιμητηρίου» και του αναθέτει την αρμοδιότητα εποπτείας και την
ευθύνη λειτουργίας των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην τήρηση των οικονομικών δοσοληψιών
που σχετίζονται με την λειτουργία του κοιμητηρίου (υπάγονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) και των λαϊκών αγορών (υπάγονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής
Ανάπτυξης και στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Μοιρασου το.