Δημόσια τακτική συνεδρίαση

0

Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 4970/6.12.2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σούλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Χρυσίνης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Χρυσογέλου Χρυσούλα – Γραμματέας Δ.Σ
4. Σταυριανός Ι. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
5. Ποδενές Νικόλαος – Αντιδήμαρχος
6. Σανάκης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος
7. Διαρεμές Απόστολος – Δημοτ. Σύμβουλος
8. Ψαθάς Βασίλειος – Δημοτικός Σύμβουλος
9. Γεωργούλης Απ. Γεώργιος – Δημοτ. Σύμβουλος
10. Τρούλλος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
11. Γεροντής Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος
12. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος
13. Βασταρδή Μαργαρίτα – Δημοτική Σύμβουλος
14. Κουκής Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος ΑΠΟΝΤΕΣ (ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ):
1. ΛουκατάρηςΦρατζέσκος – Δημοτ. Σύμβουλος
2. Φραντζή Ευγενία – Δημοτική Σύμβουλος
3. Παπαπαύλου Γεώργιος– Δημοτικός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Μπαμπούνης, o οποίος αποχώρησε από την αίθουσα μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 18ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κ.Ποδενές Νικόλαος . Στη αίθουσα παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Σταυριανός Γεώργιος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνακ.Αντάρτης Ιωάννης, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κα. Φλώρα Χρύσου, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου, με την υπ’ αριθ. 186/2016 απόφαση του Δημάρχου Σίφνου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε διάφορα προς ενημέρωση έγγραφα. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο δημότη κ.Χρυσόγελο Εμμανουήλ , ο οποίος με αίτησή του είχε ζητήσει να μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και απευθύνθηκε στο Σώμα αναφερόμενος σε διάφορα θέματα ατομικά και του χωριού του. Ακολούθησαν παρατηρήσεις και τοποθετήσεις κυρίως από το δημοτικό σύμβουλο κ.ΓεωργούληΚ.Γεώργιο και τη δημοτική σύμβουλο κα Μαργαρίτα Βασταρδή, για τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους δημότες του νησιού.
(ολόκληρη η συζήτηση και οι τοποθετήσεις όλων είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο).

Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν, με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, τα παρακάτω επιπλέον θέματα:
1.Δημιουργία 2ης θέσης Αγροτικού ιατρού και ανάγκη κάλυψης της κενής θέσης του Παιδιάτρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου κ.ΣούληςΚων/νος).
2.Λήψη απόφασης, μετά την άγονη δημοπρασία που διεξήχθη και την απόφαση 59/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, για την απευθείας ενοικίαση ακινήτων σε οικισμούς της Σίφνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου κ. Σούλης Κων/νος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση των προτεινόμενων από τον Πρόεδρο θεμάτων με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :Δημιουργία 2ης θέσης Αγροτικού ιατρού και ανάγκη κάλυψης της κενής θέσης του Παιδιάτρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου κ.ΣούληςΚων/νος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου κ.ΣπύροΡουπακιώτη, ο οποίος παραβρίσκεται στην αίθουσα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, για να ενημερώσει το Σώμα για το θέμα της δημιουργίας 2ης θέσης Αγροτικού ιατρού στο Π.Π.Ι. Σίφνου και το θέμα της κάλυψης της κενής θέσης του Παιδιάτρου.
Για το πρώτο θέμα , ο ιατρός κ.Ρουπακιώτης εξηγεί στους Δημοτικούς Συμβούλους ότι πρέπει να δημιουργηθεί από την αρχή 2η θέση Αγροτικού ιατρού η οποία σήμερα έχει καταργηθεί. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι μέσω του Υπουργείου Υγείας.
Ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό αναφέρεται στο έγγραφο με αρ.πρωτ. 324/4-10-2017 που ο κ.Ρουπακιώτης είχε διαβιβάσει στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου,με θέμα την επανεκτίμηση του προσωπικού του Π.Π.Ι. Σίφνου. Με το έγγραφο αυτό τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία δεύτερης θέσης Αγροτικού ιατρού και δεύτερης θέσης νοσηλεύτριας αφού ο μόνιμος πληθυσμός της Σίφνου αυξάνεται και οι ανάγκες για ιατρικές υπηρεσίες πολλαπλασιάζονται, κυρίως λόγο του μεγάλου τουριστικού ρεύματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Ο ιατρός κ.Ρουπακιώτης αναφέρει ότι στο παραπάνω έγγραφο δεν έχει λάβει καμία επίσημη απάντηση και η κατάσταση του προσωπικού στο Περιφερειακό ιατρείο παραμένει η ίδια.
Για το δεύτερο θέμα, ο ιατρός τονίζει στο Σώμα ότι η θέση του Παιδίατρου είναι κενή, δεν έχει καταληφθεί από κανέναν . Επισημαίνει ότι η προκήρυξη είναι ενεργή και όποιος Παιδίατρος εκδηλώσει ενδιαφέρον μπορεί να την καταλάβει.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, παίρνει το λόγο και αναφέρει στους Δημοτικούς Συμβούλους ότι σύμφωνα με το νέο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών, είναι απαραίτητο να υπάρχει Παιδίατρος στο νησί γιατί επιβάλλεται κάθε 15 ημέρες να γίνεται παρακολούθηση της υγείας των παιδιών ,κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σταθμό. Ακόμη τονίζει το μεγάλο αριθμό των παιδιών που ζουν μόνιμα ή επισκέπτονται το νησί και έχουν ανάγκη τις ιατρικές υπηρεσίες του Παιδιάτρου.
Ακολούθως ο ιατρός κ. Ρουπακιώτης προτείνει στο Σώμα να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα στους ιατρούς που θα ήθελαν να διοριστούν στο νησί μας. Κυρίως να γίνει πρόβλεψη από το Δήμο για την κατοικία του ιατρού, που είναι το βασικότερο θέμα που απασχολεί τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο ιατρόγια τη θέση στο Π.Π.Ι.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει, στο νέο Προϋπολογισμό του Δήμου ,να προβλεφθεί μεγαλύτερο ποσό για το Π.Π.Ι για να εξασφαλιστούν τα κίνητρα που θα κάνουν ελκυστικές τις θέσεις των Ιατρών στο νησί μας.
Ο Δήμαρχος παίρνει το λόγο και διαβεβαιώνει το Σώμα, ότι ο Δήμος στηρίζει απόλυτα την κάλυψη της διαμονής του ιατρού που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να έρθει στο νησί μας και θα γίνουν προσπάθειες και για πρόσθετα κίνητρα.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
(ολόκληρη η συζήτηση και οι τοποθετήσεις όλων είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο),

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :
1.Θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία 2η θέσης αγροτικού ιατρού στο Π.Π.Ι Σίφνου λόγω του αυξανόμενου μόνιμου πληθυσμού και του μεγάλου τουριστικού ρεύματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στο νησί μας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες.
2.Είναι απαραίτητο η κενή θέση του Παιδιάτρου να καλυφθεί λόγω του μεγάλου αριθμού των παιδιών του μόνιμου πληθυσμού και των επισκεπτών του νησιού μας αλλά και της ύπαρξης του δημοτικού παιδικού σταθμού.
3.Καλεί το Υπουργείο Υγείας, τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και τους Βουλευτές των Κυκλάδων να ενεργήσουνΑΜΕΣΑ, ώστε να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω .

Η απόφαση, πήρε α/α 183/2018, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , αποστέλλεταιστο Υπουργείο Υγείας,στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στους Βουλευτές Κυκλάδων: κ.Συρμαλένιο Νικόλαο, κ.Συρίγο Αντώνιο, κ.Μανιό Νικόλαο, κ.Βρούτση Ιωάννη και κοινοποιείται στο Π.Π.Ι και στο Ίδρυμα Στήριξης του Π.Π.Ι. Σίφνου.

Μοιρασου το.