Ενημέρωση για τη μεταφορά μαθητών

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα
10
Σεπτεμβρίου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Αλυκές Ποταμού
49100, Κέρκυρα
Τηλ
: 26610

26523
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ενημέρωση για τη μεταφορά μαθητών
Σας γνωρίζουμε ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει από την Π.Ε. Ζακύνθου για τη μεταφορά
μαθητών σχολ. Έτους 2014 -2015 είναι οι ακόλουθες:

Στις 20-05-2014 πραγματοποιήθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την αριθμ. 29370/5065/24-03-2014
Διακήρυξη, ο οποίος κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά,
και εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της
ΠΙΝ με την αριθμ. 348-12/30-05-2014 απόφασή της.

Στις 30-07-2014 πραγματοποιήθηκε ο επαναληπτικός ανοικτός διεθνής
διαγωνισμός, σύμφωνα με την αριθμ. 59501/10540/17-06-2014 Διακήρυξη, ο
οποίος απέβη άγονος καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και εγκρίθηκε η
συνέχιση του διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης με την
αριθμ. 521-18/07-08-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ.
Σχετικά με τη διαδικασία των πρόχειρων διαγωνισμών σας γνωρίζουμε ότι:

Πραγματοποιήθηκε στις 18-08-2014 πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός, (Αριθμ.
Διακήρυξης 80231/14418/11-08-2014) ο οποίος απέβη άγονος (αριθμ. απόφασης
Οικον. Επιτροπής της ΠΙΝ 539-19/19-08-2014) και προχωρήσαμε στην διεξαγωγή
επαναληπτικού ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού στις 26-08-2014, σύμφωνα με την
αριθμ. 83140/14998/21-08-2014 Διακήρυξη στον οποίο η Επιτροπή Διενέργειας
διαγωνισμών προμηθειών-εργασιών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών
απέρριψε τις προσφορές των συμμετεχόντων λόγω εγγραφής εσφαλμένων
στοιχείων στα δικαιολογητικά (π.χ. αναγράφεται ο αριθμός της περίληψης της
διακήρυξης και όχι ο αριθμός της διακήρυξης),τα οποία ήταν ξεκάθαρο ότι
αφορούσαν το συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς επίσης και την τοποθέτηση του
χρονοδιαγράμματος στα δικαιολογητικά και όχι στην οικονομική προσφορά, μη
ουσιαστικές παραλείψεις διότι δεν πλήττουν τη διαφάνεια της διαδικασίας και δεν
περιγράφονται στους απαράβατους όρους απόκλισης οι οποίοι συνεπάγονται ποινή
αποκλεισμού (άρθρο 5 της διακήρυξης) .

Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ με την αριθμ. 560-20/29-08-2014 απόφασή της
αποδέχεται τις 22 προσφορές που κατατέθηκαν και εγκρίνει τη συνέχιση της
διαδικασίας με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναδείχθηκαν μειοδότες για τα
δρομολόγια της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με λεωφορεία, τα οποία καλύπτουν και το
μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς των μαθητών καθώς και κάποια δρομολόγια με ΤΑΞΙ.
Κατόπιν τούτου και αφού ξεπεραστούν ορισμένα προβλήματα που οφείλονται στην
υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας ευελπιστούμε ότι οι εν λόγω διαδικασίες θα
ολοκληρωθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για τα δρομολόγια που ήδη έχουν
κατακυρωθεί καθώς και για τα αδιάθετα δρομολόγια.

Μοιρασου το.