Οικονομική Κατάσταση Δήμου Παγγαίου στις 31/8/2014

0

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αναπτύσσεται μία έντονη παραφιλολογία από κύκλους της απελθούσας

διοίκησης σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου Παγγαίου στις 31/8/2014, τελευταία ημέρα πριν

την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου από τη νέα Δημοτική Αρχή. Επειδή η εικόνα που παρουσιάζεται

ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα, σας παραθέτουμε παρακάτω την πραγματική οικονομική

κατάσταση του Δήμου Παγγαίου σύμφωνα με το έγγραφο της Διευθύντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι από εδώ και στο εξής η νέα Δημοτική Αρχή θα απαντά μόνο με

υπηρεσιακά έγγραφα στους ψιθύρους και στις ανακρίβειες σεβόμενη τους πολίτες που της εμπιστεύτηκαν τις

τύχες του Δήμου για την επόμενη πενταετία.

Σας αναλύω παρακάτω την οικονομική κατάσταση του Δήμου Παγγαίου στις 31/8/2014 :

1.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Την Κυριακή 31/8/2014, τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, σύμφωνα με το ημερήσιο κλείσιμο

ταμείου της Παρασκευής 29/8/2014, ανέρχονταν στο ποσό των 1.220.021,06€. Από το πρακτικό

καταμέτρησης όμως που συντάχθηκε από εμένα ως Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, την κα

Κεβεζίδου Ελένη ως προϊσταμένη τμήματος ταμείου, εσόδων και Δημοτικής περιουσίας και της κας

Κακδή Άννας ως ειδικής ταμία του Δήμου, βρέθηκε χρηματικό ποσό 1.009.964,53€. Η

διαφορά(έλλειμμα) αυτή οφείλεται σε πληρωμές ύψους 246.053,71€ (μισθοδοσία 61.417,39€ +

κατασκηνώσεις μισθοδοσία, προμηθευτές 42.317,25 €+ κρατήσεις Αυγούστου 139.637,07€ +

παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ. 2.658,00€ + προμήθεια τράπεζας 24,00€), οι οποίες έχουν

πραγματοποιηθεί, έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα, αλλά δεν έχουν εξοφληθεί με χρηματικά εντάλματα

στο ταμείο. Αν αθροίσουμε τα διαθέσιμα ύψους 1.009.964,53€ και τις μη εξοφλημένες πληρωμές

ύψους 246.053,71€, προκύπτει ένα ποσό 1.256.018,24€. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το

λογιστικό υπόλοιπο του ταμείου(1.220.021,06€) κατά 35.997,18€ αυτό οφείλεται σε επιταγές

πληρωτέες ύψους 34.397,08€ ενταλμάτων που έχουν εξοφληθεί + είσπραξη από ELPEDISON

1600,10€ για την οποία δεν έχει κοπεί γραμμάτιο είσπραξης. Επομένως υπάρχει συμφωνία ταμείου

και το πραγματικό υπόλοιπο στις 31/8/2014 ανέρχεται σε 1.009.964,53€. Το ποσό αυτό αναλύεται

ως εξής :

• ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 692.665,44€

• ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.297,39€

• ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 315.001,70€
ΣΥΝΟΛΟ 1.009.964,53€

Η μισθοδοσία δύο(2) μηνών, η οποία είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου να βρίσκεται συνεχώς

στο ταμείο του Δήμου, ανέρχεται σε 650.000,00€ περίπου. Επίσης υπάρχουν δεσμευμένα στην

τράπεζα Πειραιώς 11.000,00€ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής. Συνεπώς υπάρχει δυνατότητα

πληρωμής προμηθευτών, εργολάβων και λοιπών μέχρι του ποσού των 33.962,83€(31.665,44€

τακτικά + 2.297,39€ έκτακτα γενικά).

Τα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που διατέθηκαν.

2. ΔΑΝΕΙΑ

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων στις 31/8/2014 έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/8/2014

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 209.799,42

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 751.890,09

ΟΡΦΑΝΟΥ 137.432,15

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 0,00

ΠΙΕΡΕΩΝ 1.024.027,82

ΣΥΝΟΛΑ 2.123.149,48

3. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

• Οι απλήρωτες υποχρεώσεις με παραστατικά(τιμολόγια, αποδείξεις, μισθοδοτικές καταστάσεις),

στις 31/8/2014 έχουν ως εξής :

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ 1.701.115,87

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 202.595,28

ΣΥΝΟΛΟ 1.903.535,78

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τεχνικής υπηρεσίας οι απλήρωτες υποχρεώσεις χωρίς

παραστατικά(τιμολόγια) από λογαριασμούς και συμβάσεις έργων, στις 31/8/2014 έχουν ως

εξής :

(1)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ

ΔΗΜΩΝ (Ατιμολόγητες)

(2)ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ)

(3)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ (3)

=(1)-(2)

(4)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

(Ατιμολόγητες)

1.488.143,70

722.874,35

765.269,35

724.330,48

ΣΥΝΟΛΟ (3)+(4) 1.489.599,83

4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Το ύψος των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ανέρχεται σε 3.116.373,36€.

Μοιρασου το.