ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ π. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

0

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ π. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
Γράφτηκε από τον ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Η π. Κοινότητα Πανόρμου Τήνου διαθέτει ιδιαίτερο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, όχι μόνο στην παραλιακή
ζώνη αλλά και στην ενδοχώρα.

Το μόνο αξιόπιστο εργαλείο που αντιμετωπίζει τα προβλήτα και εξασφαλίζει προοπτική ανάπτυξης αποτελεί η
Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μέσω της οποίας θα υπάρχει δυνατότητα :
Για την προστασία την ανάδειξη και την αειφορική διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της
Κοινότητας vα διερευνηθούν και να προταθούν λύσεις ανάπτυξης που θα αρμόζουν στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής.

Με τον εκ νέου καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο σύνολο του αστικού, αλλά και εξωαστικού χώρου,
αλλά και με την εκτίμηση των αναγκών για νέα έργα τεχνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής, επιτυγχάνεται η ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός σχεδίου, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες που θα προκύψουν με βάση τις προβλέψεις πληθυσμιακής και οικονομικής εξέλιξης της περιοχής, να μην γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας, ευαίσθητων και αξιόλογων περιβαλλοντικά περιοχών και την διατήρηση των στοιχείων του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Μοιρασου το.