ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

0

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αθήνα, 16/07/2014

Αρ. Πρωτ: 660/6/41612

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα

Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για θέσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα

Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7

και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και

Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8,

που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης (ΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΤαμείο –Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις α) με αρ.Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) , β) με αρ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Αποφάσεις Ένταξης της Ε.Υ.Δ και την τροποποίηση με αρ. Πρωτ. 7937/25-05-2012 καθώς και την υπ΄αριθμ.
2059/98/24.06.14 απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το αντικείμενο εργασίαςτων παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά είναι:

η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης η ορθήτήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησηςκαι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων

2

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση

Οι Εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα/ Γνωστικό Αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με
την κατά ταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας

Μοιρασου το.