Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

0

 

Καλούνται  οι Φορείς, Σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Αριστοτέλη (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία θα ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email) του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους στην έδρα του Δήμου, στην Ιερισσό, στην Δ/νση: Δήμος Αριστοτέλη, Γραφείο Δημάρχου, Τ.Κ. 630 75 Ιερισσός (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 23773 50003, φαξ: 23770 24120, email:dimarchos@dimosaristoteli.gr).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων που υφίστανται και δρουν στο Δήμο, ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούνται όσοι από τους εγγεγραμμένους  στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αριστοτέλη δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία της κλήρωσης που θα ακολουθήσει. Η αίτησή τους μπορεί να υποβληθεί στην ίδια διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και εντός της αναφερόμενης προθεσμίας (μέχρι 26-9-2014). Στην αίτηση πέραν των προσωπικών τους στοιχείων, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και την τηλεόραση του Δήμου και στα  Δημοτικά Καταστήματα όλων  των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΟΣ

Μοιρασου το.