Πρόσκληση Δ.Σ.

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2018.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου στις ετήσιες τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ¨Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προβολής του Δήμου Σερρών στον έντυπο τύπο, στην ειδική έκδοση της εταιρείας ¨Όψεις Πολιτισμού¨.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.:
α) αρ. 131/2017 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λει-
τουργίας του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών¨,
β) αρ. 132/2017 με θέμα: ¨Έγκριση εγγραφών νηπίων – βρεφών στα
τμήματα του Ν.Π. για το έτος 2017-2018 μέσω του Προγράμματος
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής¨ περίοδος 2017-2018, Πρόσκληση 4359/5-5-2017)¨,
γ) αρ. 133/2017 με θέμα: ¨Έγκριση διαγραφών νηπίων-βρεφών έτους
2016-2017 και εγγραφών νηπίων – βρεφών έτους 2017-2018 στα
τμήματα των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. (πόλη των Σερρών)¨,
δ) αρ. 134/2017 με θέμα: ¨Έγκριση διαγραφών νηπίων-βρεφών έτους
2015-2016 και εγγραφών νηπίων – βρεφών έτους 2016-2017 στα
τμήματα των περιφερειακών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.¨,
ε) αρ. 149/2017 με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού του ΝΠ οικονομικού
έτους 2016¨ και
στ) αρ. 151/2017 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων
Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα οικ. έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση δράσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ποσού 10.000,00 € από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και της ΔΡΑΣΗΣ: «4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση των έργων:
α) «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών», έγκριση όρων
και ορισμός μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμ-
βασης και
β) «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών», έγκριση
όρων και ορισμός μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Σύμβασης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων:
α) «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών», τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος 2017 και έγκριση εκτέλεσης του έργου και
β) «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών», τροπο-
ποίηση τεχνικού προγράμματος 2017 και έγκριση εκτέλεσης του
έργου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 11ο: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ετών 2014–2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς,
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 726/2017 Α.Δ.Σ. και έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ¨Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2017-2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτροκινητήρων για την επισκευή των αντλιοστασίων άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Μητρουσίου του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της προμήθειας: ¨Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 30019/13-07-2017 σύμβασης για την προμήθεια μιας καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος 16 κ.μ. για επιπλέον ενενήντα (90) ημέρες.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 18ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ¨προμήθεια άλατος¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ’ αριθμ. 24 καταστήματος του Δημ. Μεγάρου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 21ο: Περί διαγραφής ή μη του με ΑΚΔ 1125 δημοτικού ακινήτου από το Κτηματολόγιο του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Βελτίωση προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας στην επέκταση της οδού Μ. Αλεξάνδρου (1ο χλμ. Σερρών-Δράμας) από το χείμαρρο Αγ. Αναργύρων έως το χείμαρρο Αγ. Γεωργίου¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 23ο: Εξέταση της υπ’ αριθμ. 41832/29-9-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨, κατά της υπ’ αριθμ. 39808/18-9-2017 απόφασης της Δ.Τ.Υ. για την επιβολή ποινικών ρητρών που αφορούν το εν λόγω έργο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 24ο: Σχετικά με συντήρηση και τεχνική αστυνόμευση τμημάτων οδικού δικτύου πόλης Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Χράπας Π, Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σερρών και
Δ.Ε. Λευκώνα, έτους 2015,
β) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μητρουσίου,
γ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ορεινής και
Τ.Κ. Άνω Βροντούς έτους 2015,
δ) Επισκευές – συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Καλών Δένδρων
του Δήμου Σερρών,
ε) Ανακατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας,
στ) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015 και
ζ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2016¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 28ο: Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακά επιδόματα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διαγραφής των υπ’ αριθμ. 2626/2017 και 2029/2017 χρηματικών καταλόγων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση διαγραφής ή μη του υπ’ αριθμ. 2065/2017 χρηματικού καταλόγου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 32ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Βασιλειάδου – Σιρλαντζή Ελένη, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου, για το μήνα Οκτώβριο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ. Αραμπατζή Θεοδώρου και των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Παπαβασιλείου Βασιλείου και Στεργίου Νικολάου για το μήνα Σεπτέμβριο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

Μοιρασου το.